« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/13995. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 24.07.2008 otsusega nr 9-6.1 kehtestatud Oja maaüksuse detailplaneeringu lahenduses, positsioonil nr 21, kavandatud üksikelamu kõrgust, suurendades seda 7,5 % ulatuses. Planeeringuga kavandatud üksikelamu maksimaalne kõrgus on 8,0 meetrit.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Detailplaneeringus, positsioonil nr 21, kavandatud üksikelamu kõrguse suurendamine 7,5 % ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja vallavalitsus nõustub Oja maaüksuse detailplaneeringu põhijoonisel ja seletuskirja punktis 3.4 käsitletud positsioonil 21 kavandatava põhihoone kõrguse suurendamisega 7,5 % ulatuses.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 20.01-30.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.