« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/11671, millega taotleja palub täpsustada Luunja Vallavolikogu 23.04.2009 otsusega nr 32 kehtestatud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringut Põlluveere katastriüksuse (katastritunnus 43201:001:1097) osas, kavandades suurendada detailplaneeringuga määratud abihoone kõrgust 10% ulatuses ja muuta abihoone katuse kaldenurka kehtestatud 30º- 45º asemel vahemikuni 20º- 45º. Planeeringuga kavandatud abihoone maksimaalne kõrgus on 4,0 meetrit.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Detailplaneeringus, positsioonil nr 6, kavandatava abihoone kõrguse suurendamine 10 % ulatuses ja katuse kaldenurga muutmine vahemikuni  20º- 45º, ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu põhijoonisel, positsioonil 6 ja seletuskirja punktis 5.3 ja 5.5 käsitletud kavandatava abihoone kõrguse suurendamisega 10 % ulatuses ning selle abihoone katusekalde muutmisega vahemikuni 20º- 45º.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 20.01 - 30.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.