« Tagasi

Vallavara kasutusse andmine kirjaliku enampakkumise korras

Vastavalt Luunja Vallavalitsuse 8.06.2022 korraldusele nr 196 antakse kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Luunja vallale kuuluvad järgmised kinniasasjad:

1. Kabina külas, Koolmeistri tn 5,  (kinnistu registriosa nr 11096550, katastritunnus 43201:001:1678, ühiskondlike ehitiste maa 100%) – 2 aastaks;

2. Luunja alevikus, Aedniku tn 10b, 43201:001:1581 (kinnistu registriosa nr 11093350, katastritunnus 43201:001:1581, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) – 2 aastaks;

3. Luunja alevikus asuv Jõesadama 8b (kinnistu registriosa nr 16271550, katastritunnus 43201:001:2034, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%) – 2 aastaks;

4. Luunja alevikus asuv Talli 1 kinnistu (kinnistu registriosa nr 11118150, katastritunnus 43201:001:1696, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) vastavalt korralduse lisas 1 toodud plaanile (kasutusala 18500 m²) – 5 aastaks.

Punktides 1-3 nimetatud kinnistuid tohib kasutada selliselt, et ei halvendata maa seisukorda ning seal ei toimu põllumajanduslikku tegevust välja arvatud heina/võsa/muru niitmine, loomade karjatamine vms ja üldine korrashoid. Kasutatud kinnistutel niitmise tulemusena saadavad viljad (hein, võsa, muru jne) jääb rentnikule.

Enampakkumise alghinnad
1. Punktides 1-3 nimetatud kinnistutel 50 eurot hektari kohta aastas.
2. Punktis 4 nimetatud kinnistul 150 eurot hektari kohta aastas.

Enampakkumise esitamine

  • Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada avaldus (Vorm 1).
  • Pakkumine peabolema allkirjastatud pakkuja allkirjaõigusliku isiku- või volitatud isiku poolt. 
  • Pakkumise peab esitama või saatma postiga hiljemalt 27. juuniks 2022 kell 10.00 aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa 62222.
  • Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus märkega „Enampakkumisel osalemine" ja hoiatusmärkega "Mitte avada enne 27.06.2022 enampakkumist!"
  • Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Luunja Vallavalitsusele edastanud ettenähtud tähtajaks.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 27.06.2022 kell 10:15, Luunja vallavalitsuse esimese korruse saalis. Pakkumuste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

Juhul, kui pakkumused on võrdsed, siis selgitatakse edukas pakkumus välja liisuheitmise teel.

Rendilevõtjaga sõlmitakse rendileping ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

Info: Aivo Paabo, +372 5919 1505

Lisad: