« Tagasi

Luunja Vallavalitsus algatas Emajõe maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/01510. Taotleja, soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 16 kehtestatud Emajõe maaüksuse detailplaneeringu lahenduses sadama akvatooriumi plaanilist sobivust, sadamahoone katuse kaldenurka (vahemikus 0-15 kraadi) ja kooskõlastada sadama abihoone asukohta. Planeeringus kajastatud sadamahoone katuse kaldenurk on 15-45 kraadi.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Luunja vallavalitsus on seisukohal, et Emajõe maaüksuse detailplaneeringus kehtestatud sadama akvatooriumi ja sadama abihoone asukoha plaanilahenduse nihutamine muudab olemuslikult detailplaneeringu lahendust. Detailplaneeringus kajastatud sadamahoone katuse kaldenurga täpsustamine ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja vallavalitsus nõustub Emajõe maaüksuse detailplaneeringu punktis 4.4 käsitletud sadamahoone (detailplaneeringu põhijoonisel positsioon 10) katuse kaldenurga muutmisega vahemikuni 0-15 kraadi. Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 29. aprillist kuni 9. maini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Seotud dokumendid: