« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

 1. veesüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid;
 3. juurdepääsuteed;
 4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).

 

Programmi raames saavad taotlejaks olla isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 1. taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.

Kaastaotleja on isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2016–2020 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord kuue kalendriaasta jookusul. Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus.

 

Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. projekti eelarve (vastav vorm);
 2. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav vorm iga valdkonna kohta);
 3. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (vabas vormis);
 4. kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 5. korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas vormis);
 6. kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks pole omanik (vabas vormis);
 7. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada eelarvesse).
Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Luunja Vallavalitsusele, kas elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee või tuues dokumendid paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad siit: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.