« Tagasi

Asustusjaotuse muutmine

Luunja Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 46 nõustuti Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimisega Tartu idapoolse ringtee kolmanda ehitusala alla jääva Luunja valla territooriumi osas vastavalt lisale 1.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lg 10 sätestab, et volikogu otsus piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse hiljemalt Rahandusministeeriumile esitamise päeval.

Luunja Vallavolikogu 27.08.2020 otsus nr 46 on esitatud Rahandusministeeriumile 08.09.2020.
Eeltoodust tulenevalt avalikustab Luunja Vallavalitsus Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimisega nõustumise otsuse koos seletuskirja ja asendiplaaniga.

Seotud dokumendid:

 

Illustratsioon. Allikas: Maa-ameti fotoladu, 08.09.2020