« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on algatanud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Luunja Vallavalitsus on algatanud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

02.02.2020 esitas Veiko Pärna projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse projekteerimistingimusi Põlluveere kinnistu juurdepääsu tee laiendamiseks, Vambola kinnistul hoonestus nihutamiseks/vähendamiseks ja sellega seoses krundipiiride muutmiseks. Projekteerimistingimuste taotluses on välja toodud, et olemasolev tee maa-ala laiusega 3,5 meetrit ei ole piisav, et tagada Põlluveere kinnistule sobiv juurdepääs. Tee maa-ala laiuseks soovitakse 5,5 m.

Nimetatud alal kehtib Luunja vallavolikogu 23.04.2009. a otsusega nr 32 kehtestatud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneering, mis nägi ette nimetatud kruntidele elamu ja abihoone püstitamise ehitusõigused.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 8 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Põlluääre kinnistu juurdepääsutee ja sellega seotud krundijaotuse muutmine sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja ei põhjusta detailplaneeringu olemuslikku muutmist ega lähe vastuollu piirinaabrite õiguste ja avaliku huviga, nõustub projekteerimistingimuste väljastamisega krundipiiride nihutamiseks eesmärgiga, et laiendada Põlluääre juurdepääsutee maa-ala 5,5 meetrini ja seoses sellega nihutada hoonestusala 2 m Vambola kinnistu lõuna piirilt põhja suunas (hoonestusala väheneb).

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

 Avalik menetlus kestab 27.03. – 01.04.2020 ning sellel perioodil on võimalik esitada eelnõule ettepanekuid kas digitaalselt e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee või paberkandjal vallamaja postkasti.