« Tagasi

Luunja Vallavalitsus algatas Emajõe maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Luunja Vallavalitsus algatas Emajõe maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

11.07.2019 esitas arendaja Roheline Agro OÜ esindaja Rainis Rebane projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse täpsustada Luunja vallavolikogu 26. märtsi 2009. a otsusega nr 16 kehtestatud Emajõe maaüksuse detailplaneeringut.

Taotleja soovib muuta Jõekaare tee 7, 9, 11 ridaelamukruntide arhitektuurinõudeid. Planeeringu põhijoonise ehitusõiguste tabel näeb sektsioonide arvuks Jõekaare tee 7, 9, 11 ridaelamu kruntidel kokku 23 ridaelamu sektsiooni. Taotleja soovib suurendada nimetatud kruntide sektsiooninide arvu kokku 9 võrra kuna „Põhjus muudatuse tegemiseks on inimeste ootuste ja soovide muutus elamispinna osas. Eelistatakse väiksemaid, kompaktsemaid ja praktiliste lahendustega ridaelamubokse, mille ostuhind ja ülalpidamiskulud on mõistlikud. Pealegi ei ole ridaelamu sektsioonide arv kui arhitektuurinõue piirkonnas, mis on alles väljakujundamisel, asjakohane." Samas soovitakse katusekallet muuta 0-5º.

Ehitusseadustiku § 27 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.
Luunja Vallavalitsus on seisukohal Emajõe maaüksuse detailplaneeringu ridaelamu kruntidel Jõekaare tee 7, 9, 11 katusekalde muutmisega ja sektsioonide arvu suurendamisega 9 võrra (Jõekaare tee  7 lisandub 4 sektsiooni, Jõekaare tee  9 lisandub 4 sektsiooni ja Jõekaare tee 11  lisandub 1 sektsioon) ei too kaasa detailplaneeringu olemuslikku muutmist ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga ning nõustub Jõekaare tee  7, 9, 11 ridaelamukruntide arhitektuurinõuete muutmisega.

Muus osas jääb detailplaneering kehtima endisel kujul. Ei muudeta hoonestuslaadi ega ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarvet, hoonete lubatud arvu krundil, hoonete suurimat lubatud ehitisealust pinda ega lubatud maksimaalset kõrgust).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 17. veebruarist kuni 28. veebruarini 2020. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee või esitada valda aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa. 

Lisad

1. Asendiplaani eskiis
2. Otsuse eelnõu