« Tagasi

Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Luunja Vallavalitsus kehtestas 31.01.2024 korraldusega nr 2-4/36 Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu (Terav Kera OÜ töö nr DP-16-22).

Detailplaneeringuga moodustatakse 2 elamumaa sihtotstarbelist (positsioonid nr 1 ja nr 2) ja üks transpordimaa sihtotstarbeline (positsioon nr 3) krunt. Ehitusõigus elamumaa krundil: hoonete suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 450 m2, põhihoone maksimaalne lubatud kõrgus kuni 8,5 m, abihoonel kuni 5 m. Hoonete püstitamisel tuleb kasutada kaasaegseid ja kvaliteetseid viimistlusmaterjale (kivi, krohv, puit, klaas), värvitoonidest eelistada looduslähedasi toone. Hoonete katusekalle põhimahul 20 - 40 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Kruntide joogivesi ja reovesi lahendatakse ühisvõrkude baasil. Transpordimaa krundile ehitusõigust ei määrata, krunt võõrandatakse tasuta Luunja vallale. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükis peatükis 8.9 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud".

Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Luunja Vallavolikogu 27.05.1999 otsusega nr 5-2.1 kehtestatud Uue tänava ehituskruntide piirkonna detailplaneering planeeringuala ulatuses (vaata seletuskirja ptk 8.13, skeem 1).

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Luunja valla dokumendiregistris ja planeeringute andmekogus.