« Tagasi

Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Luunja Vallavalitsus kehtestas 17.01.2024 korraldusega nr 2-4/24 Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu (Väliprojekt OÜ töö nr DP-202232).

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbelist (positsioonid nr 1 ja nr 2), kaks transpordimaa sihtotstarbelist (positsioonid nr 4 ja nr 5) ja üks tootmismaa sihtotstarbeline (positsioon nr 3) krunt. Ehitusõigus positsioon nr 1 ja positsioon nr 2 krundil: hoonete suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 300 m2, põhihoone maksimaalne lubatud kõrgus kuni 9 m, abihoonel kuni 5 m. Hoonete püstitamisel tuleb kasutada kaasaegseid ja kvaliteetseid viimistlusmaterjale (kivi, krohv, puit, klaas), värvitoonidest eelistada looduslähedasi toone. Põhihoonete katusekalle 20 - 45 kraadi, abihoonel 15-25 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Transpordimaa krundid võõrandatakse tasuta Luunja vallale. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükis 6.18 „Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud".

Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisel muutus kehtetuks Luunja Vallavolikogu 16.12.2004 otsusega nr 14-10 kehtestatud Lõuna kinnistu detailplaneering (OÜ GPK LAHENDUSED töö nr 2.3-001-04) krundi positsioon nr 4 osas.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Luunja valla dokumendiregistris ja planeeringute andmekogus.