Projekt "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" ning projekti tegevused Luunja vallas

Luunja vald on üks kaheksast omavalitsusest, kes osalevad Tartumaa heaoluprogrammis HOP. Projekti eesmärk on abi vajavate laste ja perede märkamine, abistamine ning selle kaudu varajane ennetus, paremate võimaluste loomine laste arenguks, koolist väljalangevuse vähendamine, laste ja perede heaolu suurendamine.  

Projekti algatajaks ja eestvedajaks 2022-24 on olnud Tartu Haridus- ja Tugiteenuste keskus ning koordineerijaks Tartumaa Omavalitsuste Liit

Projekti ettevalmistused Luunja vallas algasid juba aastal 2021, projekt ise startis mais 2022. Projekti aktiivsed tegevused saavad läbi aprillis 2024, kuid seejärel on kavas omavalitsuste ülesed jätkutegevused ning projektis osalenute poolt koostatud mudeli rakendamine Luunja vallas.  

2021 - haridusasutuste tugispetsialistide kohtumine vallavalitsuses, vajaduste kaardistamine

2021 - olukorra kaardistamine OÜ Cumulus Consultingu uurimisrühma intervjuu käigus. Luunja valla haridusasutuste tugispetsialiste küsitlesid Mihkel Laan, Jaan Urb, Hannes Orgse ja Kersten Kattai. Küsitluste tulemusel valmis ülevaade Tartumaa hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste võrgustikust (vt linki lehekülje allservas). 

2022 - HOP-projekti sisutegevused - koosloome kohtumised (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor), arutelud, vajaduste läbimõtlemine, unistuste ja visiooni loomine, õppereisid Eestis (Viljandi ja maailmavaadet muutev kogemus, kuidas perekeskus aitab kaasa ennetustegevusele, Saaremaa õppereis)

2023 -  iga omavalitsuse enda mudeli ellurakendamise algus (Haap Consulting). Õppereis Soome ja maailmavaateline tõdemus - Soomes on kõik lapsed üldtoe lapsed. 

2023 septembris alustas Luunjas tööd Tugikeskus (Jõesadam 2, II korrus), asus ametisse Tugikeskuse juhataja / juhtumikorraldaja ning sellega sai astutud pikk samm laste heaolu suunas. Tekkis hädavajalik vahelüli haridusasutuste, perede ja tugiteenuste pakkujate vahele, inimene, kelle poole pöörduda, kui lapse arenguvõimalused ei ole tagatud, vanematel või õpetajatel tekib küsimusi, kuidas tekkinud situatsioonis lapse arengut fookusesse seades edasi liikuda.

2024 õppereis Norrasse ja maailma muutev tõdemus - kaks õpetajat algklassides tagab selle, et kõik lapsed omandavad lugemis- ja kirjutamisoskuse, milleta hiljem edukalt õppida ei ole võimalik.  

Projekti käigus on tihenenud sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostöö, valla koostöö haridusasutustega, läbi räägitud vastastikused ootused ja töötajate rollid ning ülesanded. Omavalitsuse tasandil Luunjas on projektiga seotud lastekaitsespetsialist, peretöötaja, Tugikeskuse juhtumikorraldaja (valdkonnaülene koordinaator), haridusnõunik, piirkonnapolitseinik, sotsiaaltöötaja. Koostöösse kaasamine käib juhtumipõhiselt. Varajane märkamine tagab lapsele ja perele tugeva aluse lapse arenguks - suhtlemiseks ja õppimiseks. 

Abivajaduse osas saab Tugikeskus koolitada haridusasutuste töötajaid, pakkuda koolitusi ja nõustada lapsevanemaid. Oktoobrist aprillini 2024 on toimunud pea 50 ümarlauda, lisaks nõustamisi, juhendamisi, spetsialistide nõustamisi, kohtumisi, kodukülastusi jne. Koostööd on tehtud teiste Tartumaa omavalitsuste spetsialistide ja asutustega. Vanemate poolt saadud tagasiside on positiivne: „mind kuulati ära", „lapsevanemana saan nüüd tööl käia", „ma ei pea enam olema kodus õpetaja rollis", „mu lapsele on nüüd tagatud vajalikud teenused", „saan hakata tööd otsima" jne. Haridusasutustel on partner, kellega nõu pidada. Eriti hästi on abi vastu võtnud lasteaiad.

Luunja valla tugispetsialistid ja õpetajad saavad soovi korral nõu, tuge ja juhendamist. Haridusasutuste töötajatele pakub vald võimalust osaleda MI-koolitusel, et suhtlus õpetaja / haridusasutuse töötaja ning vanema ja lapse vahel muutuks edasiviivaks koostöövestluseks. 2024. aasta kevadel alustas esimene õppegrupp, sügisel on kavas avada kaks gruppi. 

Kitsaskohaks on siiani kaasava hariduse rakendumine, eriklasside loomine kohalikul tasandil, hoiakud erivajaduste suhtes. Erivajadustega laste vanemad kuulevad sageli, et teiste arvates on nende laste erivajaduse mõju käitumisele kasvatuse küsimus. Projekti eesmärk ja oodatav tulemus Luunja vallas on, et kohaliku omavalitsuse töötajad, kogukond, haridusastuste töötajad - kõik osapooled saavad aru, et HOP-programmis tutvustatud rakendusmudel on uus normaalsus ja igapäevane tegutsemisviis. 

Meie eesmärk on laiendada ühist arusaama, et kõik Luunja lapsed on meie lapsed ja nad on kõige paremal moel toetatud siin, Luunjas.

Projekti käigus on valminud kaks uuringut: 

Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine