Sotsiaaltoetused

Taotlusi saab esitada Luunja SPOKU keskkonnas. Samuti on taotluste vormidega võimalik SPOKU keskkonnas tutvuda. Vajadusel saab taotlusvormi SPOKU keskkonnast kopeerida ning lisada taotlusvormi sisu Word´i dokumenti või e-kirja sisusse ning täita taotlus ka sellisel viisil.

Juhis taotluse eelvaate nägemiseks on SIIN

 

 • Sünnitoetus

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Luunja vald sünnitoetust lapse vanemale või eestkostjale avalduse alusel kolmes osas.
Sünnitoetuse maksmise eelduseks on:

 • lapse vähemalt üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi;
 • ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

Toetuse I osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist:

 • esimese ja teise lapse puhul 300 eurot;
 • kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot.

Toetuse II osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel suuruses 150 eurot.
Toetuse III osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel suuruses 150 eurot.

Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära. Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus.

Avalduse saate täita Luunja valla SPOKU keskkonnas.

 

 • Aabitsatoetus

Aabitsatoetust makstakse I klassi õppima asuva lapse vanemale, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel eelnevad kolm kuud Luunja vald. Aabitsatoetuse avaldusi saab esitada alates 1. september kuni hiljemalt jooksva õppeaasta 31. detsembriks ning toetuse suurus on 170 eurot. 

Täida avaldus SPOKUS

 • Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe. Luunja Keskkooli õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

Täida avaldus SPOKUS

 • Koolilõuna toetus kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil)

Koolilõuna toetusena kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil) makstakse avalduse esitamisel 50 eurot kvartalis õppetöö perioodil. Õpilane peab lisama avaldusele õppeasutusest väljastatud tõendi põhjuseta puudumiste osas. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis.

Täida avaldus SPOKUS 

 • Töövihikute maksumuse kompenseerimine

Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda kompenseeritakse töövihikute makumus esitatud avalduse alusel.

Täida avaldus Spokus

 • Sõidukompensatsioon

Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliine. Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos sõidukulu dokumentidega.

Täida avaldus SPOKUS

 • Pensionäride juubelitoetus

Juubelitoetust makstakse eakatele inimestele, kelle elukoht on registreeritud viimased kuus kuud Luunja valda ning kelle tegelik elukoht on Luunja vallas  alljärgnevalt:

70. aasta juubeliks 100 eurot,
75. aasta juubeliks 100 eurot,
80. aasta juubeliks 100 eurot,
85. aasta juubeliks 100 eurot,
90. aasta juubeliks 100 eurot,
95. aasta juubeliks 100 eurot,
100. aasta juubeliks 200 eurot.

Juubelitoetust makstakse isikule sularahas või kantakse tema poolt esitatud arveldusarvele üldjuhul sünnipäeval või erandkorras kuni kolm tööpäeva enne või peale sünnipäeva.

 • Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus

Toimetuleku toetust määratakse ja makstakse Luunja vallas määruste alusel. 

- Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas
- Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

 • Luunja valla SPOKU keskkonnas
 • paberkandjal avaldusi saab esitada Luunja Vallavalitsuses kohapeal aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.30-16.30.
 • Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse puudega inimese hooldajale hooldusega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Hooldajatoetuse määramise eelduseks on puudega inimese hooldusvajaduse hindamine sotsiaaltöötaja poolt.

Sügava puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 eurot.
Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 70 eurot.
Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 150 eurot.
Raske puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 120 eurot.

Täida avaldus SPOKUS 

 • Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Luunja valla elaniku surma korral matuse korraldajale avalduse alusel. Toetuse suuruseks on 450 eurot. 

Täida avaldus SPOKUS

 • Erandkorras makstav toetus (ühekordse toetuse taotlus)

Erandkorras makstav toetus on kulupõhine. Toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos kuludokumendi, sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanekud on vallavalistusele soovituslikud toetuse maksmisel. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul.

Täida avaldus SPOKUS

 NB! Kõikide toetuste, v.a pensionäride juubelitoetus, saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniline või kirjalik taotlus.