Maamaksust

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Kes peab maksma maamaksu?

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

1.1. maa omanik või kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
1.2. kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
1.3. kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
1.4. riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

Maamaksu objekt

Maamaksuga maksustatakse kogu maa, välja arvatud:

 • maa, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud
 • kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maa ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maa
 • välisriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste hoonete või nende osade juurde kuuluv maa
 • välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni kasutuses olev maa Vabariigi Valitsuse ja välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu alusel
 • kirikute ja koguduste pühakodade alune maa
 • vastava omavalitsusüksuse haldusalal asuv munitsipaalmaa, välja arvatud juhul, kui seda maad kasutab isik, kelle maakasutus ei ole veel ümber vormistatud maareformi seadusega ettenähtud korras või kui see maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega
 • avaliku veekogu, avalikult kasutatava veekogu ja avalikult kasutatava tee alune maa
 • liitlasvägede peakorterite kasutuses olev maa
 • riigi omandis olev ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa
 • üldkasutatava maa sihtotstarbega maa (sh kalmistute maa)

Looduskaitseseaduses sätestatud piiranguvööndi maalt, hoiualade maalt, püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast.

LisainfoKatastriandmete kaasajastamine alates 01.01.2019, mis võivad muuta maa maksustamishinda

Maksumäär

Maamaksumäär on 0,1–2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 0,1–2,0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

Maksumäärad kehtestab oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 31. jaanuariks. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib kehtestada maksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes seadusega määratud vahemikes. Muudetud maksumäärasid rakendatakse aasta algusest

Maamaksumäärad

Andmete esitamine kohaliku omavalitsuse poolt

Maksumäärade muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus muudetud maamaksumäärad maamaksu infosüsteemi (MAKIS) maksustamisaasta 1. veebruariks. Kui kohalik omavalitsus ei ole muudetud maksumäärasid 1. veebruariks esitanud, arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu eelmisel aastal kehtinud määrade järgi.

Kohaliku omavalitsuse üksus esitab lisaks maksumääradele Maksu- ja Tolliametile maamaksu infosüsteemi (MAKIS) kaudu maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed maksustamisaasta 1. veebruariks.

Maksukohustuse tekkimine

Maamaksukohustuse määramiseks võtab Maksu- ja Tolliamet aluseks omandiõiguse või kasutusõiguse olemasolu maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maaomanik või maa kasutaja (selle juhendi punktides 1.1–1.4 loetletud isikud). Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kodualuse maa maamaksusoodustus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik 1. jaanuari seisuga nelja asjaolu üheaegne esinemine:

 • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes (selle juhendi punktides 1.1–1.4 loetletud isikud);
 • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
 • maal asub hoone;
 • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal (s.t linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub) ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses.
 Maaüksuse ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud eelpool nimetatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses. 

See säte ei kohaldu korteriomandite suhtes, s.t et korteriühistus arvutatakse maksuvabastus igale korteriomandile.

Maa kasutajaga on võrdsustatud ka hooneühistu füüsilisest isikust liikmed. Seega on maamaksu tasumisest vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, ja 2,0 ha ulatuses mujal iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

Maa omanikul ja maamaksuseaduse §-s 10 nimetatud maakasutajal ei ole maksusoodustuse saamiseks vaja avaldust esitada. Maksusoodustus arvestatakse automaatselt.

 

Lisainfo: Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine

Maamaksuteade

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta.

Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.

Maamaksu tasumine

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühe korraga 2. aprilliks 2018.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 2. aprilliks 2018 vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks 2018.

Maksu- ja Tolliamet liidab kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot.

E-maksuametis/e-tollis jaotise „Nõuded ja kohustused" > „Maamaks" alt leiab väljastatud maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaja(d) ja summa(d).

Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Rekvisiidid maksude tasumiseks »

Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

Pensionäri ja represseeritu maksuvabastus

Kohalik omavalitsus võib täiendavalt vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime tema kasutuses olevalt elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub kuni 0,15 ha ulatuses.

Kohalik omavalitsus võib täiendavalt maamaksust vabastada ka represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku maksuvabastuse jaoks on vaja esitada avaldus kohalikule omavalitsusele. Maksuvabastuse taotluse vaatab läbi ja maksuvabastuse andmise otsustab kohalik omavalitsusüksuse täitevorgan volikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses. Maksuvabastused vormistab maksuhaldur kohaliku omavalitsuse esitatud andmete alusel.

Maamaksu laekumine

Maamaks laekub täies ulatuses kohalikele omavalitsustele.

 

Abiinfo

Helistage Maksu- ja Tolliametile: 880 0810 – üldinfo; Skype'i konto mta.eesti

Kirjutage  Maksu- ja Tolliametile: info@emta.eee-maksuametis/e-tollis rubriigis „Teated"

 

allikas: Maksu- ja Tolliameti koduleht
19.11.2018