Teede ja tänavate talihoolduse nõuded Luunja valla teedel

   Vallateede hooldusega tegeleb Luunja Varahalduse Sihtasutus.
Kontakt: 5688 0441, e-post: varahaldus@luunja.ee

1. Tänavate talviste hooldustööde põhiülesandeks on transpordi ja jalakäijate takistusteta liikluse tagamine. Töövõtja hoiab teed ja tänavad korras sõltuvalt nende talvise seisunditasemete nõuetest. Puhastamise konkreetne viis ja ulatus tulenevad kohapealsetest ilmastikutingimustest ja muudest oludest (saju intensiivsus, võimalused lume ladustamiseks, teekoridori laius, takistuste olemasolu, jm)

2. Puhastusala ulatus, kust lumetõrjet tehakse, on sõiduteel äärekivist äärekivini. Kui äärekivi puudub, siis on puhastusala piiriks sõidutee kõvakatte või kruusakatte äär pluss üks meeter teepeenart. Teerajatise ja kõnnitee seisunditase peab olema vähemalt samaväärne tänava seisunditasemega.

3. Tööde teostamisel Töövõtja:

 • tagab Lepingu kehtivuse ajal ööpäevaringse valve 7 päeva nädalas, kindlustamaks Lepinguga sätestatud tingimuste ja nõuete täitmist;
 • lumesaju või tuisu ajal alustab lume või lörtsi eemaldamist seisunditaseme nõuetes määratletud lume- või lörtskihi lubatud paksuse (10 cm) ületamisel;
 • Iga tööpiirkonna osas alustab Tööde teostamist, puhastades esimesena tiheasustusega alad (Luunja alevik, Lohkva keskus, Salu tee piirkond, Veibri elurajoon, Kavastu keskus)
 • ühissõidukite peatuskohtades puhastab lumest tänava laienduse ja ooteplatvormi

4. Lume eemaldamine:

 • Lumi eemaldatakse teedelt ja tänavatelt kogu tänava või kõnnitee laiuselt, selle võimaluse puudumisel (lund ei ole võimalik eemale lükata piirde vm takistuse tõttu) maksimaalse võimaliku laiusega selliselt, et sõidukitel ja jalakäijatel on liiklemiseks piisavalt ruumi;
 • Pärast lume eemaldamist ei ületa lahtise lume kiht puhastatud alal 8 cm
 • Lumikattesse tekkinud sügavate sõidujälgede korral tuleb need siluda korduva sahkamise teel selliselt, et sõidujälgede sügavus ei ületaks 9 cm
 • ristmikelt, ülekäiguradade ja bussipeatuste eest koristatud lumi tuleb paigutada selliselt, et see ei segaks ohutut liiklust;
 • põhitee sahkharjamisel tekkinud vallid, mis raskendavad läbi- ja juurdepääsu ning sissesõitu kõrvalteedele, likvideeritakse vähima võimaliku aja jooksul pärast põhitee puhastamist;
 • lund võib paigutada osaliselt kõnniteedele üksnes juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,0 m käimisruumi

5. Töövõtja kohustub pidama talihoolduse päevikut, milles on hiljemalt 4 tundi peale hooldetsükli lõppu kajastatud põhiandmed (kuupäev, hooldetöö masina nimetus ja nr, juhi nimi, töö algus ja lõpp, töötunnid, sahatud teede/tänavate nimetused ja pikkus, ilmastikuolud ja õhutemperatuur ning märkused) kõigi hooldatavate teede ja tänavate koht;

 • Teed, tänavad, ristmikud, bussipeatused ja muud puhastatavad alad peavad pärast lumesaju lõppemist olema puhastatud järgnevalt:
 • teed ja tänavad, mida kasutab ühistransport ning teed, mis ühendavad asulaid Luunja valla lasteasutustega (koolid, lasteaiad) ning Tartu linnaga - hiljemalt kell 7.00 hommikul või 4 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist
 • tiheasustusega piirkonades asuvad teed, tänavad ja avalikult kasutatavad parklad Luunja alevikus, Lohkva, Veibri ja Kavastu külades – hiljemalt 8 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist
 • kõik ülejäänud avalikult kasutatavad teed, tänavad, puhastatavad alad  -  hiljemalt 16 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist

Talihoolduse nõuded riigiteedel

Riigile kuuluvate maanteede hooldust teostab maanteeameti tellimusel AS Tartumaa Teed. Riigimaanteed jaotatakse 3 seisunditasemesse, sõltuvalt liikluskoormusest igal konkreetsel teelõigul.

Seisunditase 3 hõlmab põhimaanteid, mille keskmine liikluskoormus on vähemalt 3000 sõidukit ööpäevas. Luunja vallas kuulub siia ainsana Räpina maantee lõik Tartust kuni Luunja sillani. Nendel teedel tuleb sõidujäljed hoida lume- ja jäävabad ning see seisund tuleb tagada 5 tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest või 4 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.

Seisunditase 2 hõlmab tugi- ja kõrvalmaanteid liikluskoormusega vähemalt 1000 sõidukit ööpäevas (Luunja-Aovere tee, Kabina tee Räpina maanteest kuni Kabina külani). Nendel teedel ei pea sõidujäljed olema lume- või jäävabad, kuid tagada tuleb haardeteguri väärtus 0,25. Lumetõrje peab olema tehtud 12 tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest, libedusetõrje 8 tundi pärast libeduse tekkimist.

Seisunditasemel 1 (nn vana Luunja e. Vanamõisa tee, Kabina tee Kabina külast kuni Luunjani, Luunja-Kavastu tee, Kavastu-Viira tee, Rõõmu-Viira tee, Põvvatu-Sahkapuu tee, Sääsekõrva-Sääsküla tee) regulaarset libedusetõrjet ei tehta, välja arvatud ohtlikel teelõikudel (järsud tõusud vms, mis Luunja vallas puuduvad). Lumetõrje seisunditasemel 1 tuleb teostada 36 tunni jooksul pärast lumesaju lõppemist.