Alusharidus Luunja vallas

Lasteaiakoha taotlemine

Luunja valla lasteaeda koha taotlemiseks tuleb esitada taotlus Luunja valla Arno kaudu. Enne taotluse esitamist palun tutvuge Luunja valla lasteaedade kodukorraga

Taotlemisel saate ära märkida eelistatud lasteaia. Eelistuse märkimine võimaldab vaba koha olemasolul pakkuda kohta esimeseks eelistuseks olevas lasteaias. Eelistuse märkimine ei taga koha saamist eelistatud lasteaeda.  

2024. aastal hakkab Luunja vald lasteaiakohti komplekteerima hiljemalt aprillikuu esimesel nädalal. Lapsevanem, kellele tehakse Luunja ARNO kaudu kohapakkumine, võib koha vastu võtta või sellest loobuda. Lapsevanemal on otsuse tegemiseks 7 päeva ehk nädal aega. 

NB! Kohast loobumisel loobub vanem ka lasteaiakoha toetusest ning hakkab kohatasuna maksma sama summat, mida tasuvad tema valitud lasteaeda haldava omavalitsuse lapsevanemad. 

Lasteaiakohtade komplekteerimine uueks õppeaastaks saab läbi siis, kui vabad kohad on täitunud. Vabade kohtade olemasolul pakub vald kohti ka õppeaasta sees. 

Lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades

Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud osalustasu vallavolikogu 19. detsembri 2013. a määrusega nr 76   Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Brutopalga alammäär tõuseb 2024. aastal 820 euroni kuus ning sellega seoses tõuseb ka kohatasu Luunja valla lasteaedades. 

2024. aastal on lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades 49,2 eurot kuus.  

 

Lasteaia kohatasu kompenseerimine

OLULINE!

Kui Luunja vald pakub lasteaiakohta valla munitsipaallasteaias, kuid vanem ei soovi pakutud kohta vastu võtta, siis sellega loobub vanem ka lasteaia kohatasu kompensatsioonist. 2023/2024. õppeaasta koolieelikutel (viimane koolieelne õppeaasta) on võimalik lasteaiatee juba valitud lasteaias lõpuni käia. 

Alus: Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Kui lasteaiatasu maksmine tekitab perele raskusi, palun pöörduge valla sotsiaalosakonna poole.  

Lasteaiakoha kasutamise toetust ja lastehoiuteenuse toetust on õigus saada kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. Laps ja üks vanematest (või eestkostja) on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik;
  2. Luunja valla munitsipaallasteaias puudub lapsele vaba lasteaiakoht;
  3. Laps on 1,5 - 7-aastane.

 

Kui Luunja vallal ei ole lasteaiakohta pakkuda, on vanemal võimalik leida lapsele hoiu- või aiakoht mõne teise omavalitsuse lasteasutuses. Luunja valla heaks koostööpartneriks on Tartu linn. Kokkuleppel linnaga võib vanem valida lasteaiakoha lasteaias Mõmmik, mõnes lastehoius või koha olemasolul muus soovitud munitsipaallasteaias. Tartu linna lasteaedades ja hoidudes olevaid vabu kohti saab näha Tartu linna ARNOst:https://tartu.ee/arno/lasteaed/? 

Teise omavalitsuse (sh Tartu linna) munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale makstakse iga kuu lasteaiakoha kasutamise toetust Tartu linna poolt kehtestatud kohamaksu ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksu vahe ulatuses. Lapsevanem tasub lasteaiakoha arve täismahus. Toetuse summa laekub lapsevanema arveldusarvele jooksva kuu 12 - 22 kuupäeval. Avadust kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks teise valla või linna lasteaias  on võimalik esitada Luunja valla SPOKU kaudu. Toiduraha ja lisateenuseid vald ei kompenseeri.

Teise omavalitsuse eralasteaias või eralastehoius kohta kasutava lapse vanemate ja teenust pakkuva lastehoiu kohatasu kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius. Taotlus tuleb esitada SPOKUS. Taotluse alusel koostab vald kolmepoolse lepingu, mille osapoolteks on peale valla veel lapsevanem ning lastehoid. Lepingu kohaselt tasub vanem lastehoiule kohatasu Luunja vallas kehtestatud lasteaia kohatasu ulatuses.