Kaasav eelarve 2024

Kaasava eelarve eesmärgiks on kogukondade koostöö võimendamine ning uute ideede elluviimine. Kaasava eelarve protsess aitab välja selgitada elanikele olulised teemad, objektid või kitsaskohad. Juhul kui mõni esitatud ettepanek ei saa rahastust kaasava eelarve käigus, võib idee valla järgnevate aastate eelarvetesse jõuda.

 Olulised tähtajad
Ettepanekute esitamine                                                               kuni 22.10
Esitatud ettepanekute analüüsimine ja hindamine                kuni 24.10
Ideede tutvustamine                                                                    25.10 kuni 27.10
Hääletamine                                                                                  30.10 kuni 22.11

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Kaasavas eelarves osalemisel on valla elanikel võimalus osaliselt kujundada valla eelarvet, tehes ettepanekuid, mis edendavad vallaelu, ning osaledes hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. 2024. aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot. Ettepanekuid saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused.

Ettepanekuid saab esitada kuni 22. oktoobrini e-postile vald@luunja.ee või tavapostiga aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa.

Ettepanek peab vastama järgmistele põhimõtetele:
  • elluviimise maksumus 10 000 – 40 000 eurot;
  • pakkuma avalikku huvi ning olema avalikus kasutuses;
  • olema teostatav 2024. aasta jooksul;
  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanekus tuleb välja tuua:
  • esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • objekti nimetus;
  • eesmärk ja olulisus (mis on ettepaneku eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi see lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on selle teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  • sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • ettepaneku realiseerimise hinnanguline maksumus;
  • vajadusel muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail oluline teada)
Pärast ettepanekut esitamist hindab vallavanema poolt loodud komisjon esitatud ettepanekuid ning otsustab millised nendest pääsevad hääletusele. Hääletusele pääsenud ideede tutvustamiseks korraldatakse avalik üritus. Seejärel suunatakse ideed rahvahääletusele.

Milleks kaasav eelarve? 

Kaasava eelarve eesmärgiks on kogukondade koostöö võimendamine ning uute ideede elluviimine. Kaasava eelarve protsess aitab välja selgitada elanikele olulised teemad, objektid või kitsaskohad. Juhul kui mõni esitatud ettepanek ei saa rahastust kaasava eelarve käigus, võib idee valla järgnevate aastate eelarvetesse jõuda.

Vallaelanikele annab kaasava eelarve protsessis osalemine võimaluse kokkulepitud summas valla eelarvet kujundada, tehes ettepanekuid, mis edendavad vallaelu, ning osaledes hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Käesoleval aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot. Ettepanekuid saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused. Arvestada tuleb, et rahastatava idee maksumus peab olema vähemalt 10 000 eurot. See on oluline, kuna väiksema summaga ei ole tõenäoliselt võimalik viia ellu tegelikult valla arengusse panustavaid investeeringuid, mis oleksid võimalikult paljudele elanikele kasulikud. Rõhutada tuleb, et ürituste korraldamist ei rahastata – tegemist peab olema pikaajaliselt vallaelanikele kasuliku ideega.

Kuidas see käib?

Kaasava eelarve menetlus on jaotatud nelja ossa. Esiteks ootame võimalikult palju asjalikke ettepanekuid.

Seejärel analüüsib komisjon esitatud ettepanekuid põhjalikult ning valib välja kuni kümme ideed, mis suunatakse rahvahääletusele. Komisjon lähtub oma analüüsis neljast põhilisest kriteeriumist: vajalikkus ja olulisus vallale, teostatavus käesoleva aasta jooksul, ettepanekust kasusaajate hulk ning varasemalt piirkonda tehtud valla investeeringute suurus. Kõik komisjoni tehtud otsused saavad olema põhjendatud ning lähtuvad üksnes Luunja valla elanike huvidest. Otsuste põhjendused ja hindamise tulemused tehakse kõigile avalikuks.

Enne rahvahääletuse algatamist korraldatakse ettepanekute tutvustusüritus, kus ettepanekute esitajad saavad avalikkusele oma ideid lähemalt tutvustada ning vastata küsimustele.

Pärast seda avame hääletuse VOLIS infosüsteemis. Kui kellelgi puudub võimalus elektrooniliselt hääletada, saab seda teha muul viisil, millest anname teada enne hääletuse algust.
Hääletada saavad kõik Luunja valda sisse kirjutatud ja vähemalt 16-aastased isikud.

Enim toetust kogunud ettepanek või ettepanekud viiakse ellu vallavalitsuse ja idee esitaja koostöös. Olenevalt võitnud idee elluviimisele kuluvast rahast, võib olla võimalik teoks teha ka teise või isegi kolmanda koha saavutanud ideed – eesmärgiks on ära kasutada kogu 40 000 eurot vastavalt vallaelanike soovidele.

Elluviidav ettepanek ise peab kindlasti olema avalikes huvides, mis tähendab, et ka vallaruumis avalikus kasutuses. Samuti peab see olema elluviidav 2024. aasta jooksul. 

Nagu eespool öeldud, analüüsib ja hindab esitatud ettepanekuid vallavanema poolt moodustatud komisjon, kes saab vajadusel oma töösse kaasata ka ettepaneku valdkonnale vastava eksperdi.

 

Vaata ka: Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord

Lisainfo: vallasekretär Marko Jaeger, marko.jaeger@luunja.ee.