Hanked ja riigihanked

Luunja valla hankekord reguleerib vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes sh. valla asutatud sihtasutustes:

  1. riigihangete planeerimist;
  2. riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist;
  3. riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4. lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamist;
  5. meetmeid huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Vaata:

  Luunja vallavalitsuse teostatud riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris.