Hajaasusutuse programm 2020

17. veebruarist 2020 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Luunja vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada digitaalselt või paberil allkirjastatuna e-postil luunjavv@luunja.ee või tuua vallamajja aadressil Puiestee tn 14, Luunja vald, Tartumaa hiljemalt 17. aprilliks 2020.

Meetme eesmärk:

  • Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused;
  • Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi tingimused:

  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2020 hajaasustusega maapiirkonnas olev majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
  • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Hajaasustuse piirkonnana on defineeritud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad. Seega saab toetust taotleda alevikes ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

Veevarustussüsteemide puhul jäävad programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või mis on määratud reoveekogumisalaks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas seatud kitsenduste eesmärk on vältida dubleerimist olemasolevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rakendatavate veemajanduse programmi ja veemajandustaristu arendamise meetmega.

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid/vormid on leitavad siit

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Luunja vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.Hajaasustuse programmi läbiviija Luunja vallas on ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing
Telefon: 5026497
E-post: tamur@luunja.ee