Luunja  Vallavalitsus kuulutab välja konkursi toitlustaja leidmiseks Luunja alevikus asuvale Luunja sadamaalale ning Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse (Aedniku 2) keldrikorrusel asuvatesse kõrtsiruumidesse

Konkursi tulemusel antakse mõlemad asukohad üürile ühele pakkujale. Parima pakkujaga sõlmitakse üürileping mille perioodiks on kümme aastat.

Sadamaalale luuakse avalik ruum, mis pakub vabaajategevust, aga ka võimalust niisama looduskaunist Emajõe kallast vaadelda. Väljakul asuvad haljassaared sümboliseerivad jõesaari. Kujunduskontseptsioon lähtub jõe ja liikumise ideestikust, seda väljendavad nii vooglevad jooned ehk lained, kui lutsukive meenutavad valguspingid lainete sees. Välikohviku ümber on kavandatud haljastuspuhver ja reljeef, mis eraldaks kohviku kavandatavast jõetanklast. Lisaks Luunja jõesadamale asub vahetus läheduses ka värskelt loodud puhkeala. Puhkeala asendiplaan on nähtav jooniselt 1.

Joonisel 2 on toodud kohviku soovitatav asukoht, vaatega jõele. Planeeritud välikohvik on umbes 24 m2, lisaks tuleb kohviku ette luua terrass ning katusele istumiskohad. Visuaali loob pakkuja ise ning seda hinnatakse. Luunja vald tagab kohviku jaoks elektriühenduse ning vee- ja kanalisatsiooni. Konkursi võitjal tuleb teostada nii välikohviku kui ka selle tehniliste lahenduste projekteerimine.

Jõesadama maa-ala on avalik ning sellega saab tutvuda igal ajal. Kõrtsiruumidega saab tutvuda 23.03.2022 kell 15:00. Palume ette registreerida.

 

Üürile antakse alates 1. maist 2022:

 • aadressil Jõesadama tn 10, Luunja alevik, Luunja vald asuv maa-ala, mis on markeeritud kohvikuna Artes Terrae poolt koostatud Luunja sadama projekti asendiplaanil (Joonis 2);
 • aadressil Aedniku tn 2, Luunja alevik, Luunja vald asuva Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 0-korrusel asuvad ruumid pindalaga ligikaudu 360 m2 (Joonis 3).

Üürile andmise tingimused

Jõesadama tn 10 maa-alal:

1. üürnik peab pakkuma toitlustusteenust (st toidu valmistamine ja serveerimine kohapeal tarbimiseks) alates 1. juunist 2022 vähemalt neljal kuul aastas (sh juunis, juulis ja augustis), vähemalt K-P ja 8 tundi päevas.
NB! Üürilepingu kehtivuse esimesel aastal ei ole vajalik kogu järgmistes punktides sätestatud tingimustele vastava kontseptsiooni väljaehitamine – kogu kontseptsioon tuleb ellu viia hiljemalt 1. maiks 2023. Siiski tuleb toitlustus mingil viisil alates 1. juunist 2022 tagada (ajutiste lahendustega).

2. üürnik on kohustatud alale ehitama kaasaegset ja funktsionaalset kontseptsiooni järgiva ehitise, mis vastab vähemalt järgmistele nõuetele:

 • ehitis ja välimööbel peavad mõjuma esinduslikult ja kaasaegselt. Toitlustuskoht koos kõigi kujunduselementidega peab mõjuma iseseisva atraktiivse arhitektuurilise tervikuna;
 • lisaviimistluseta valmissoojakud ja merekonteinerid ning ratastel haagised ei ole lubatud (v.a. lepingu esimesel aastal);
 • konstruktsioonid kavandada vandaalikindlad ja vastupidavad, (vari)katuste puhul arvestada talvise lumekoormusega;
 • külastajatele tuleb luua istumiskohti nii päikese kätte kui ka tuule- ja vihmavarju;
 • tagatud peab olema eraldi tualeti kasutamise võimalus klientidele ja personalile;
 • üürnik on kohustatud koostama paigaldatava toitlustuskoha kohta ehitusprojekti ja esitama vastavalt ehitusseadustikule kas ehitusteatise või taotlema ehitusloa.

3. kõik toitlustuskoha väljaehitamise, pidamise, inventari paigaldamise ja eemaldamisega seotud kulud ning kommunaalteenuste kulud kannab üürnik.

4. üürnik on kohustatud tagama üürile antava maa-ala ja selle ümbruse korrashoiu, sh tagama igapäevase koristuse ja jäätmekäitluse (sõlmima lepingu jäätmeluba omava ettevõtjaga).

Aedniku tn 2 0-korrusel:
1. üürnik peab alustama toitlustusteenuse (st toidu valmistamine ja serveerimine kohapeal tarbimiseks) pakkumisega esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 1. juuni 2022; 
2. toitlustusteenust tuleb pakkuda aastaringselt;
3. E-R peavad olema tagatud päevapakkumised kell 11-15. Päevapakkumiste hinnad peavad olema taskukohased;
4. üürnik peab pakkuma võimalust ruumide reserveerimiseks ürituste korraldamisel koos toitlustusteenuse pakkumisega;
5. lahtioleku kellaajad otsustab üürnik, arvestades muid tingimusi, kuid tuleb tagada valmisolek eriüritusteks. Samuti peab tagama lahtiolekuaegade teavituskanalid (sotsiaalmeedia, koduleht jne), kus teavitused on operatiivsed;
6. üürnik peab looma toitlustuskoha kontseptsiooni ning sisekujunduse, soovi korral on üürnikul õigus kasutada olemasolevat inventari (mis on valla omanduses); 
7. kõik toitlustuskoha sisekujunduse, pidamise, inventari paigaldamise ja eemaldamisega seotud kulud ning kommunaalteenuste kulud kannab üürnik;
8. toitlustuskoha sisustamisel tuleb vajadusel järgida muinsuskaitse eritingimusi.

Lisatingimused:
1. üürnik peab tagama valmisoleku cateringi teenuse pakkumiseks nii kohapeal kui rendipindadel, mis kataks vähemalt järgmised vajadused:

 • Luunja valla ürituste toitlustamine (kuni 250 inimest);
 • Kantsi keskuse ürituste toitlustamine (lisavõimalus üürnikule, mida vald saab pakkuda Kantsi keskuse rentnikele);
 • Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse lastelaagrite toitlustamine suveperioodil – kuni 80 last ning 40 toidupäeva ühe suve jooksul. Toit peab olema lihtne ning taskukohane.

2. tagatud peavad olema teavituskanalid (avamisajad, menüü, reserveeringud jne.), näiteks sotsiaalmeedia ja koduleht; 
3. üürnikul tuleb luua kontseptsioon nii ruumides kui välialal, mis hõlmab nii kujundust kui ka menüüd; 
4. valmidus korraldada eriüritusi ja teha koostööd valla ja valla hallatavate asutustega.

Pakkuja peab vastama järgmistele nõuetele:
1. olema vähemalt 5-aastase toitlustusteenuse pakkumise kogemusega – kas ettevõte või juhatuse liige;
2. teeninud eelneval majandusaastal müügitulu - juhul kui ettevõttel puudub eelmise aasta müügitulu, peab ettevõtte juhatuse liige näitama ära oma varasema toitlustusteenuse pakkumise kogemuse;
3. mitte omama riiklike maksude võlgnevusi ega täitmata kohustusi Luunja valla ees (nõue kehtib ka seotud isikute osas).

Pakkujal tuleb hiljemalt 12.04.2022 esitada pakkumus e-posti aadressile vald@luunja.ee, mis sisaldab vähemalt:
1. pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
2. senise kogemuse ja kavandatud meeskonna kirjeldus;
3. Jõesadama tn 10 väliala toitlustuskoha arhitektuurilahenduse eskiis (asendiplaan koos välialade elementide, sh mõõtmete näitamisega (võib olla umbkaudne), toitlustuskoha plaani- ja vaatematerjal, viimistluse ja inventari kirjeldus, soovi korral lisaks muu miljööd või üldilmet edasiandev illustratiivne materjal);
4. Aedniku tn 2 sisekujunduse eskiis;
5. kavandatava teenuse kontseptsiooni kirjeldus nii Aedniku tn 2 kui Jõesadama tn 10 osas eraldi, sh näidismenüü (siseruumides päevapraed), avatud hoidmise aeg;
6. planeeritavad avamisajad nii siseruumides kui välialal;
7. pakutav üüri suurus aastas.

Esitatud pakkumusi hindab vallavalitsuse poolt loodud komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
1. kavandatava Jõesadama tn 10 väliala teenuse kontseptsioon ja näidismenüü ning väliala toitlustuskoha ehituslahenduse ja kujunduse vastavus esitatud tingimustele (osakaal punktides kuni 45). Komisjon hindab esitatud lahenduste sobivust asukohta, kõrgetasemelisust, atraktiivsust ja toitlustuskoha esteetilist tervikut ning avatud hoidmise aega. Kogu ideed hinnatakse tervikuna;
2. Aedniku 2 siseruumide teenuse kontseptsioon, sisekujundus ja näidismenüü ning avatud hoidmise aeg (45 punkti). Komisjon hindab kõrgetasemelisust, atraktiivsust ja toitlustuskoha esteetilist tervikut ning avatud hoidmise aega. Kogu ideed hinnatakse
tervikuna;
3. üüri hind (osakaal punktides kuni 10), mille puhul lähtutakse punktide andmisel alljärgnevast:

 • kõige kõrgema üüri hinnaga pakkumus saab 10 punkti, iga suuruselt järgmine pakkumuse eest antakse punkte osakaaluna parimast tulemusest.

Võitjaks tunnistatakse suurima punktisumma saanud pakkuja.

Võitjaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse üürileping. Leping lõpeb automaatselt kui toitlustusteenuse osutamisega vastavalt esitatud tingimustele ei ole alustatud hiljemalt 1. juunil 2022. Lisaks sätestatakse lepingus leppetrahvid ja ülesütlemise tingimused juhuks kui pakkuja rikub käesolevast korrast tulenevaid ja lepingus sätestatud tingimusi või ei vii ellu oma pakkumuses kirjeldatud lahendusi.

  Lisainfo:
Marko Jaeger, vallasekretär, marko.jaeger@luunja.ee, 505 6646
Aare Anderson, vallavanem, aare.anderson@luunja.ee, 520 0794

Sihtasutused

 • Luunja Varahalduse SA

Juhatuse liikmed: Harri Lepp, Mati Russing
Nõukogu esimees: Enn Poola
Nõukogu liikmed: Sten Šois, Rainer Leidik, Lille Reissaar, Vjatšeslav Korobov

Sihtasutus tegeb valla heakorrastusega, teede hooldusega, kabina karjääri haldusega, õpilasliinide korraldamisega, tänavavalgustusega ning munitsipaalhoonete haldamisega, vaata täpsemalt SA kodulehelt

 • SA Luunja Jõesadam

Juhatuse liikmed: Lenno Tobreluts, Eddy Märtin
Nõukogu esimees: Sven Šois
Nõukogu liikmed: Rainis Rebane, Aleksei Mamontov, Nils Ratt

Sihtasutus tegeleb Luunja Jõesadama teenuste pakkumisega, Emajõe-Suursoo puhkemaja ja Kavastu parveteenuse haldamisega.

Valla osalusega ettevõtted