Ehitusloa taotlemisest

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.


Sõltuvalt ehitise suurusest, kasutusotstarbest ning kavandatavast ehitustegevusest tuleb ehitamiseks esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga või ehitusprojekt muude dokumentidega.

Vaata millist luba ehitis vajab

Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt, mis vastab kehtivale detailplaneeringule või väljastatud projekteerimistingimustele. Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti ja selle osad peab koostama või kontrollima pädev vastutav spetsialist.

Ehitusloa taotlemine (ehitusseadustik § 40. Ehitusloa taotlus):

 • Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.
 • Ehitusloa taotluses märgitakse:
 1. taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 2. ehitusloa kättetoimetamise viis;
 3. ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 4. ehitusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve;
 5. ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg;
 6. ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
 7. energiamärgis, kui see on nõutav;andmed riigilõivu tasumise kohta.
 • Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.
 • Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ning taotluse esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.