Eesti-Vene piiriülene koostööprojekt "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2"

Eesti-Vene koostööprogrammist saab osa ka Luunja vald    

Ühisprojekti raames rajatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse veesõiduk reisijate veoks ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppekäigud Eestisse ja Venemaale, samuti tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadamate kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.

Projekt algas 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.

Luunja vald saab projektist toetust jõesadama statsionaarse kai ehitamiseks, millega luuakse sadamas võimalus suuremate aluste (nt Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks. Leping kai ehitamiseks allkirjastati 23. oktoobril 2020. Ehitustööde maksumuseks on 204 753,6 eurot, millest 162 968 eurot kaetakse programmi toetusest, ülejäänu on valla kaasfinantseering. Ehitus lõpetati 2020. a augustis.

  Vaata programmi kodulehte

Projektist täpsemalt

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Projektis osaleb 9 partnerit:

 • Partnerid Eestist: Setomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.
 • Partnerid Venemaalt: Pihkva oblasti administratsiooni majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee, Pihkva rajooni administratsioon ja Pihkva linna munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti kogueelarve: 6 698 873,95 eurot, millest 5 491 559,64 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

 • Ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse.

Värskas:

 • Ehitatakse statsionaarne kai, ujuvkaid paatidele, slipp, parkla, jäätmekäitlusrajatised, paigaldatakse valgustus, rekonstrueeritakse vana telefoni keskjaam sadamahooneks, kuhu rajatakse pesemisruumid ja tualetid, lammutatakse vana reoveepuhasti hoone. Luuakse võimalused kütusetankla rajamiseks sadamasse.

Tartus:

 • Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik.

Luunjas:

 • Ehitatakse statsionaarne kai, mis on mõeldud sildumiseks suurematele veesõidukitele. Sadama kasutajatele luuakse tingimused pilsi- ja reovee äraandmiseks ning vee ja elektri kasutamiseks.

Mustvees:

 • Korrastatakse lõunamuul, ehitatakse jahtide sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldatakse tuletõrjehüdrant, muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

Alutagusel (Vasknarva sadamas):

 • Süvendatakse sadama akvatoorium, mis ühendatakse Narva jõega, rajatakse kai ja slipp, ehitatakse välja taristu (joogiveetorustik, lokaalne biopuhasti ning elektrivarustus).

Räpinas:

 • Ehitatakse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehniline ruum jäätootmismasina tarbeks, rajatakse parkla ja teed. Kogu sadama teenindamiseks ehitatakse uus reoveepuhasti.

Venemaal

 • Tolbitsa külas Pihkva rajoonis ehitatakse sildumiskohad. Soetatakse 2 kaatrit ühenduse pidamiseks maismaa ja Talabi saarte vahel ning kaks ujuvkaid Zalita saartele (Zalita ja Belovi saartele).
 • Tšerjoha külas Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam.
 • Jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist (parandatakse aerotank, vahetatakse välja õhupuhur ja dekanter).

Projekti tulemused Eestis

 1. Rajatakse 39 uut sildumiskohta (15 Värskas, 10 Vasknarvas, 10 Mustvees, 4 Luunjas)
 2. Luuakse 14 uut töökohta

Projekti tulemused Venemaal

 1. Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tulemusel vastab selle reovesi Venemaa standarditele peamiste näitajate osas (v.a. fosfor).
 2. Veepuhastusjaama ehitamise tulemusena saavad 2 000 Tšerjoha küla elanikku puhta joogivee.
 3. Paraneb regulaarne transpordiühendus mandri ja Talabi saarte vahel.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. 

Vaata lisaks

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Luunja Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik: Harri Lepp, e-posti aadress harri.lepp@luunja.ee, telefon +372 5688 0441