Seadusandlusest

Luunja vald on oma arengukavas aastaks 2027 püstitanud järgmised haridussstrateegilised eesmärgid:

 • Luunja valla kõigis lasteaedades ja kooliastmetes pakutakse heal tasemel kaasaegset haridust.
 • Laste ja õpilaste arengut toetab turvaline õpikeskkond, kaasav hariduskäsitus ning kiusamisvaba kool ja lasteaed.
 • Kõigis haridusasutustes kasutatakse kaasaegseid metoodikaid, õppevahendeid ja tehnoloogiaid, arvestatakse laste ja õpilaste individuaalsuse ning erivajadustega.
 • Valla koolide õppekavad ja füüsiline õpikeskkond vastab riiklikus õppekavas sätestatud nõuetele; koolipered kasutavad oma arendustegevustes võimaldatud vabadusi ja kohalikke võimalusi.
 • Haridusasutuste hooned on renoveeritud johtuvalt kaasaegsest õpikäsitusest.
 • Haridustöötajad on haritud ja motiveeritud.
 • Luunja valla lastele on tagatud lasteaiakohad või lastehoiuvõimalus.
 • Vallas võimaldatakse heatasemelist ja mitmekesist huvialategevust ja toetatakse huvihariduse saamist.
 • Valla haridusasutuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse ja raamatukogude vahel toimib sisuline koostöö.
 • Õppetöö ja huvitegevuste võimaluste suurendamiseks tehakse koostööd vabaühenduste ja ettevõtjatega.
 • Haridusasutuste eripärade ja maine kujundamisse on kaasatud kõik asjalised ja osalised.