Luunja valla kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava

Arengukavas on püstitatud järgmised strateegilised eesmärgid aastateks 2014 – 2022:

1. Kõrge kvaliteediga kultuuri- ja meelelahutusürituste pakkumine kõikidele vanusegruppidele

 • Luunja vallal on välja kujunenud kindlad tunnusüritused.
 • Kultuuritarbijal on võimalus saada mitmekesist kultuuriteenust ja õigeaegset teavet selle kohta.
 • Valla inimesed on teadlikud valla traditsioonidest ja osalevad neis.
 • Ürituste korraldamisse on kaasatud vaba- ja kodanikuühendused, valla asutused, naaberomavalitsused.
 • Kultuurisündmuste korraldamiseks kasutavad hooned ja rajatised on kaasaegsed ja heakorrastatud.
 • Aktiivseid kultuurivedureid ja koostööpartnereid motiveeritakse ja tunnustatakse.

2. Rahvakultuuri säilitamine ja arendamine

 • Rahvakultuuri viljelevad harrastuskollektiivid on tunnustatud ning tegevus toetatud.
 • Harrastuskollektiividel on võimalus harjutada sobivates tingimustes.
 • Huviringide valik on mitmekesine ja kõikidele eagruppidele kättesaadav.

3. Sporditöö valdkonna igakülgne arendamine

 • Luunja valla spordirajatised ja Luunja Keskkooli spordisaalid on väljaarendatud ja heas korras.
 • Toimuvad regulaarsed liikumisharrastusüritused.
 • Luunja valla inimesed on tervislike eluviisidega ning tegelevad liikumisharrastusega.

4. Noorsootöö valdkonna igakülgne arendamine

 • Noorte omaosalus on aktiivne, kohalik noor määratleb ennast kogukonna liikmena.
 • Valla noortekeskused pakuvad kvaliteetset avatud noorsootöö teenust, mis on kättesaadav kõigile valla noortele.
 • Noorsooteenused on arendatud vastavalt noorte ja perede vajadusele ning on kättesaadavad.
 • Noorsootöösse on kaasatud ka erivajadustega noored.

5. Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse arendamine maakonnas ja üleeestiliselt tuntud
kultuurikeskuseks

 • LKVK hoone, tehnika ja vahendid on kaasajastatud;
 • LKVK töötajad, ringide juhid ja vabatahtlikud on motiveeritud, ennast pidevalt täiendades ning saades konkurentsivõimelist töötasu;
 • Avalikud kultuuriteenused (näitused, kontserdid, muuseumid, kirjandusüritused) on hea kvaliteediga ja mitmekesised.

6. Luunja valla raamatukogude arendamine

 • Raamatukogud on multifunktsionaalsed keskused ja kultuuriürituste läbiviimise kohad e-teenuste tarbimist võimaldavad internetipunktid külaraamatukogudes ja on olemas vastav nõustamiskompetents.
 • Raamatukoguhooned on renoveeritud, tegevustingimusi paremaks muudetud, sh Lohkva keskraamatukogu hoone küsimus on lahendatud.
 • Kodulooliste teavikute kogu täiendamine, korraldamine ja kättesaadavaks tegemine (personalikoolitus; esitlusvõimalused).
 • Valla raamatukogude ühise kodulehe loomine koos interaktiivne sündmuste kalendriga.
 • Valla raamatukogudes kasutajasõbralikkuse ja –mugavuse suurendamine.

Vaata täispikka Luunja valla kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2015-2022.