Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Teavitamine Luunja valla üldplaneeringu ja KSH algatamisest ja ettepanekute küsimine koostatud lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele

Luunja vallavalitsus on asunud koostama Luunja valla üldplaneeringut, koostatud on üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus.

Luunja vallavolikogu algatas 27. juuni 2019. a otsusega nr 39 Luunja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 76 lõike 1 kohaselt koostatakse üldplaneering koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi üldplaneering käsitleb, ja planeeringualaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksustega.

PlanS § 76 lõikest 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse valdkonna eest vastutav minister, isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Luunja vallavalitsus on koostanud üldplaneeringule lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse vastavalt PlanS § 80 lõigetele 1 ja 2 ja PlanS § 6 punktile 12. PlanS § 81 lõike 1 kohaselt esitame teile üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute saamiseks.

PlanS § 81 lõike 2 kohaselt on teil õigus esitada üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta.

Palume ettepanekud esitada hiljemalt 02.08.2021 e-posti aadressil vald@luunja.ee.

PlanS § 81 lõike 4 kohaselt juhul kui isik või asutus ei ole oma ettepanekuid määratud tähtaja jooksul esitanud, loetakse, et ta ei soovi üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekuid esitada. 

Lisad: