Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Luunja vald analüüsis kõiki esitatud ettepanekuid. Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud.

Siinjuures pöörame tähelepanu, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine võimalik. Planeerimine on muutuv protsess, kus ettepanekuid ja arvamusi võib esitada kogu protsessi vältel. Neid tuleb analüüsida ja kaaluda koosmõjus. Seetõttu toimub kaalutlusprotsess ka edaspidistes etappides.

Hoiame Teid planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust. Peame väga oluliseks kõigi huvitatud isikute aktiivset protsessis osalemist ja kaasa rääkimist. Oma ettepanekuid üldplaneeringu osas saab saata e-kirjaga aadressil vald@luunja.ee.

Seotud materjalid: