uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
21.01.2019


Alates 21. jaanuarist töötab lastekaitsespetsialisti asendaja ametis Ene Madissalu, kes võitis avaliku konkursi.

 

Ene on lõpetanud Tartu Ped. Kooli algklasside õpetaja eriala ning TTÜ halduskorralduse eriala, samuti TAI põhi- ja täienduskoolitused lastekaitsetöötajatele.


Ta on varasemalt töötanud õpetajana koolis, spetsialistina ja peaspetsialistina Tartu Maavalitsuses, sotsiaalnõunikuna Haaslava Vallavalitsuses. Viimati töötas lastekaitsespetsialistina Võru Linnavalitsuses.  


Ene on olnud lapsehoiuteenuse käimalükkaja ja eestvedaja Tartumaal.


Edu Enele uues ametis!

 


15.01.2019Värsket Kodu Uudiste numbrit  (jaanuar 2019) saab lugeda  siin
Kodu Uudiste toimetus ootab veebruarikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. veebruariks 2019 kl 17.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.


14.01.2019

03.01.2019


Seisuga 01.01.2019 oli Luunja valla rahvaarv 4800.


Aasta jooksul lisandus 300 elanikku. See on suurim kasv valla ajaloos.

Kasvutempo 6,6 % aastas on ilmselt suurimaid Eestis. Lähiajal täpsustatakse andmed kogu riigi kohta.

 

Kõige enam kasvasid küladest:

Lohkva           128

Veibri             124

Kabina            24

 

 

Kõige enam kahaneisd küladest:

Kakumetsa     8

Kikaste           8

Kavastu         6

 


NB! 

02.01. olukord muutus – valla registrist arvati välja 70 inimest, kes seni olid registris omavalitsuse täpsusega.

Need isikud on tegelikult vallast lahkunud, kuid pole end registrist maha võtnud, seetõttu jäid registrisse omavalitsuse täpsusega, ilma konkreetse aadressita.


Rahvastikuregistri seaduse muudatustest tuleneva korrastamise käigus arvatakse registrist välja need inimesed, kelle elukoht oli seni märgitud omavalitsuse täpsusega.
03.01.2019

03.01.2019
18.12.2018

18.12.2018Värsket lehenumbrit (detsember 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab jaanuariikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

07. jaanuariks 2019 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse alates 18. jaanuarist.


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor


14.12.2018

Luunja Lasteaed Midrimaa sai tunnustuse “Hea lasteaia edendaja”. Väärtuskasvatuse konverentsil 6. detsembril Tartus ERMis anti üle väärtuskasvatuse alased tiitlid.


Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

 

Hea lasteaia edendaja tiitli konkursile esitatav analüüs peab olema süsteemne ja tõenduspõhine ning lähtuma lasteaia põhiväärtustest. Analüüsi koostamisse on kaasatud eri osapooled ning analüüsitud on ka varasemalt või konkursi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist.

Lähtutakse neljast põhivaldkonnast (lapse arenguline vajadus, õppimist ja kasvamist toetav keskkond, juhtimine ja eestvedamine, koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel).


Konkursitööde hindamisel arvestatakse lasteaedade oskust hea lasteaia eri aspekte eesmärgistada ning analüüsida, tuua näiteid, aspektidega tegelemist tõendada, kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida ning kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata.

 

Konkursi žüriis on väärtusprogrammi nõukogu esimees, TÜ eetikakeskuse esindajad ja eelneval aastal tiitliga „Väärtuskasvatuse lasteaed“ tunnustatud lasteaedade esindajad.


Logo kasutamise õigus antakse lasteaiale üle koos tiitliga kolmeks (3) aastaks. Logo võib kasutada lasteaia kodulehel, lasteaia trükistel ning lasteaia ruumide seintel.

 


Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega saab tutvuda eetikaveebis: https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-tunnustamine

 14.12.2018

11.12.2018


Peipsimaa Arengustrateegia 2019-2030 on koostatud Peipsimaa 7 omavalitsuse (Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre ja Räpina valla) eestvedamisel ning MTÜ Peipsimaa Turism koordineerimisel.


Arengustrateegia 2019-2030 avalik väljanpnek toimub 11.12.2018 - 06.01.2019.


Strateegiaga saab tutvuda siin: 

//media.voog.com/0000/0021/9412/files/Peipsimaa%20arengustrateegia_6.12.2018.pdf


ning visitpeipsi.com kodulehel.


Avaliku väljapaneku ajal oodatakse strateegia täiendamiseks ettepanekuid e-posti aadressile ploom.kadi@gmail.com 


Peipsimaa on koostööpiirkond Eestis, mis hõlmab geograafiliselt Peipsi järve äärset ala alates Narva jõest ja Vasknarvast kuni Lämmijärve ja Värskani. Peipsimaa puudutab viit maakonda (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa ja Võrumaa) ning kaheksat omavalitsust (Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre, Räpina ja Setomaa vallad). Peipsimaa ulatus põhjast lõunasse on ligi 200 km, laius 15-40 km, vastaval territooriumil elab kokku ca 30 000 inimest.

 

Peipsimaa koostöövõrgustiku tegevus on seni olnud fokusseeritud ühistegevustele turismivaldkonnas.

Tegevuse eestvedajaks on olnud MTÜ Peipsimaa Turism, mille põhieesmärgiks on koordineerida Peipsi regiooni turismialast arendustööd, tegeleda regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamisega, et toetada regiooni arengut.

Käesoleva strateegiaga soovitakse piirkonna koostöötegevust laiendada, lisades tegevustesse ka taristu, ettevõtluse, kogukonna ja avalike teenustega seonduvat.


Arengustrateegia koostamise peamised eesmärgid:

1) luua alus Peipsimaa koostöövõrgustiku ning piirkonna omavalitsuste ühistele tegevustele perioodil 2019-2030

2) olla ühiselt kokkulepitud piirkonna väljakutseid ja prioriteete kajastavaks instrumendiks, mida kasutatakse mh läbirääkimistel piirkonda puudutavate regionaalprogrammide (eelkõige

Peipsiveere programm, LEADER) kujundamisel

3) luua alus Peipsimaad puudutavate riiklike investeeringute ja arendustegevuste kavandamisele.

 


Info:

Kadi Ploom
Juhataja, MTÜ Peipsimaa Turism
Metsakivi tn 2, Kolkja alevik, Peipsiääre vald,
Tartu maakond 60306
Tel: +372 5696 4686
E-mail: ploom.kadi@gmail.com 
www.visitpeipsi.com
www.peipsifestival.ee 
FB: Peipsimaa & Peipsimaa Tourism

 

 
11.12.2018

06.12.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLELASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht)

 

Vastutusvaldkonnad:

 

 • lastekaitsetöö

           sotsiaaltöö

 

Sobival kandidaadil on:

 

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
 • orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Kasuks tuleb:

 

 •  kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.
 • B- kategooria juhiluba

 

Omalt poolt pakume:

 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel, hiljemalt jaanuaris 2019

 

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata

hiljemalt 26.12.2018  e-posti teel luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee


05.12.201827.11.2018
Valminud on Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018.


Strateegia materjalid on kättesaadavad aadressil http://www.tartumaa.ee/arengustrateegia/


Strateegia eelnõule saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada avaliku väljapaneku lõpuni (kuni 9.12.2018) aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Riia 15, Tartu 51010 või e-posti aadressil tol@tartumaa.eeArengustrateegia muudatusettepanekute vorm

Lisainfo: Tartumaa Omavalitsuste Liit, tel 7305216, tol@tartumaa.ee27.11.2018

23.11.201823.11.2018

21.11.2018


16.11.2018

14.11.2018
13.11.2018

Värsket lehenumbrit (november 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab detsembrikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. detsembriks 2018 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse alates 20. detsembrist


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee12.11.2018

06.11.2018

06.11.2018Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011