« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 450 m², kõrgusega kuni 9 m. Riigitee äärde on kavandatud kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks.  Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 21.11-04.12.2022 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Lisadokumendid: https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=169339