« Tagasi

Luunja Vallavolikogu istung toimub 28. jaanuaril algusega kell 13.00 füüsiliselt Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Kutse istungile

Luunja Vallavolikogu istung toimub 28. jaanuaril algusega kell 13.00 füüsiliselt Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 

 1. Tartu Euroopa kultuuripealinna 2024 ja Luunja valla koostöölepingu sõlmimine.
 2. Luunja valla 2020. aasta eelarve täitmise aruanne. Ettekanne pearaamatupidaja Hille Luts
 3. Luunja valla 2021. aasta eelarve projekti esimene lugemine. Ettekanne pearaamatupidaja Hille Luts.
 4. Luunja Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. Ettekanne vallavanem Tõnu Muru.
 5. Luunja valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine. Ettekanne vallasekretär Marko Jaeger.
 6. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord. Ettekanne Aare Songe.
 7. Vallavanema töötasu kinnitamine. Ettekanne KaimoKeerdo.
 8. Vastus Luunja Vallavolikogu revisjonikomisjoni aktile nr 5. Ettekanne  vallavanem Tõnu Muru.
 9. Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 10. Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 11. Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 12. Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 13. Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 14. Kavastu külas Kantsi kinnistu detailplaneeringu korrektuuri kehtetuks tunnistamine krundi Pos 2 osas. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 15. Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Ettekanne planeeringute nõunik Evelin Karjus.
 16. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Jõesadama 2 kinnistule. Ettekanne vallavanem Tõnu Muru.
 17. Projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine. Ettekanne vallavanem Tõnu Muru.
 18. Luunja valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu põhimäärus. Ettekanne vallasekretär Marko Jaeger.
 19. Luunja Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine. Ettekanne vallavolikogu esimees Kaimo Keerdo
 20. Luunja Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Ettekanne volikogu esimees Kaimo Keerdo.
 21. Luunja Vallavolikogu alatise komisjonide koosseisu kinnitamine. Ettekanne komisjoni esimees

revisjonikomisjoni  koosseisu kinnitamine;

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine;

haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine;

planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine;

majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine;

kultuuri- ja spordikomisjoni  koosseisu kinnitamine.

22. Info

Austusega

 

Kaimo Keerdo

volikogu esimees

 

Eelnõu ja lisamaterjal