Luunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Luunja valla välisõhu mürakaardi

Luunja valla välisõhu mürakaardi eesmärgiks on koostada Luunja valla haldusterritooriumi osas mürakaart, mis katab teadaolevad konfliktsed alad ning olulise arendussurvega alad, kus KOV näeb vajadust ennetada müraprobleemide tekke võimalusi. Müra kaardistamist viiakse läbi kehtiva õiguskorra alusel. Mürakaart koosneb seletuskirjast ja kaartidest. Mürakaardi koostas Akukon Eesti OÜ.

Luunja valla välisõhu mürakaardi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.-29. november 2021 Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/uuringud-analuusid. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja valla mürakaardi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid Luunja vallavalitsusele aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa  62222 või e-posti aadressil vald@luunja.ee. Luunja valla välisõhu mürakaardi avalik arutelu toimub 1.detsembril 2021 kell 17:00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.

Luunja valla välisõhu mürakaardi koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Lisainfo: Evelin Karjus, evelin@luunja.ee, 741 7217