« Tagasi

Biolagunevate toidujäätmete kogumine ja kompostimine

Luunja valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete (toidujäätmete) kogumine hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, mis tähendab, et elamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi kogumismahutitesse (biojäätmete konteinerisse) ning anda need üle jäätmevedajale. Nõue toidujäätmete kogumiseks ja üleandmiseks vedajale või kompostimiseks koha peal kehtib alates 10.05.201 ehk valla jäätmehoolduseeskirja kehtima hakkamisest.

1. Toidujäätmete kompostimine

Üksikelamutes, kus kompostimise võimalus on olemas, võib biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida oma kinnistu piires ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes ehk kompostrites. Sobiliku kompostri saab osta kaubandusvõrgustikust. Lubatud on kasutada isevalmistatud kompostreid toidujäätmete kompostimiseks tingimusel, et jäätmed on kaitstud kahjurite eest. Üksikelamutes tekkivaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.

Kompostijal tuleb teavitada omavalitsust toidujäätmete kompostimisest kinnistul – omavalitsus teeb vastava kande registrisse ning selle tulemusel loetakse kompostija vabastatuks köögi- ja sööklajäätmete üleandmise kohustusest jäätmevedajale.
Teavitus peab sisaldama kompostija kontakte (e-post, telefoninumber), kinnistu aadressi, kus toimub kompostimine ning foto(d) kinnistul asuvast kompostrist. Teavitus saata aadressile sergei.tapsi@luunja.ee, e-posti puudumisel helistada valla numbrile 5370 5577.

2. Toidujäätmete üleandmine

Köögi- ja sööklajäätmete üleandmiseks tuleb vedajaga sõlmida vastav leping ning soetada biojäätmete konteiner kas vedajalt, kaubandusvõrgustikust või Luunja Vallavalitsuselt. Soovituslik on biojäätmete konteinerina kasutada pruuni värvi konteinerit. Vedaja koostab ja väljastab lepingu osapoolele veograafiku. Biolagunevate jäätmete konteineri tühjendamise ning konteinerisse jäätmekoti paigaldamise hinnakirja leiab Ragn-Sells AS kodulehelt. Luunja Vallavalitsus soetas koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega valla elanikele biolagunevate jäätmete konteinerid. Biojäätmete konteinereid saavad taotleda ainult need majapidamised, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ning kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Konteinerite kasutamise kohustus kehtib kolm aastat. Lepingu tähtaja möödumisel läheb lepingu alusel üle antud inventari omandiõigus taotlejale. Biojäätmete konteineri saamiseks tuleb saata oma soov koos kontaktandmetega vald@luunja.ee