« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2411002/03234. Taotleja soovib korrigeerida Luunja Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 18 kehtestatud Viu maaüksuse  ja lähiala detailplaneeringu lahenduses kajastatud positsioonil nr 3 kavandatud hoonestusala paiknemist muutmata planeeringuga kehtestatud hoonestusala suurust.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu põhijoonise positsioonil nr 3 paikneb elamukrunt aadressiga Viu põik 3, katastritunnus 43201:001:2006. Kinnistu omanik soovib nihutada hoonetusala piire kuni 3,2 % ulatuses, seoses abihoone asukoha muutmise sooviga, kooskõlas Ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktiga 2.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu põhijoonisel kajastatud positsioonil nr 3 hoonestusala nihutamine  kuni 3,2 % ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu positsioonil nr 3 asuval maaüksusel kehtestatud hoonestusala nihutamisega kuni 3,2 % ulatuses.. Ülejäänud osas jääb eelnevalt kehtestatud detailplaneering kehtima.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 23. maist kuni 6. juunini 2024. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile vald@luunja.ee.