« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2411002/03798. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 25.05.2006 otsusega nr 5-15.1 kehtestatud AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu lahenduses kajastatud positsioonil nr 6 kavandatud hoonestusala paiknemist, muutmata planeeringuga kehtestatud summaarset hoonestusala suurust.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu põhijoonise positsioonil nr 6 paikneb tootmishoone. Kinnistu omanik soovib täpsustada kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonetusala paiknemist kuni 5 % ulatuses, seoses tootmishoonele juurdeehituse kavandamisega, nihutades põhikaardi positsiooni 8 hoonestusalast 120 m² suuruse osa positsiooni nr 6 hoonestusalale juurde.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu põhijoonise positsioonil nr 6 hoonestusala paiknemise täpsustamine planeeringuga kehtestatud hoonestusalast  kuni 5 % ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu positsioonil nr 6  hoonestusala paiknemise täpsustamisega planeeringuga kehtestatud hoonestusalast  kuni 5 % ulatuses. Ülejäänud osas jääb eelnevalt kehtestatud detailplaneering kehtima.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 23. maist kuni 6. juunini 2024. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile vald@luunja.ee.