Planeeringute teated

« Tagasi

Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/392 Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.08.2017 otsusega nr 48. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 3,1 ha ning hõlmas Kulleri (katastritunnus 43201:001:0524) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda võimalust planeeringualale üksikelamumaa, kaksikelamu maa ja üldmaa kruntide moodustamist ja ehitusõiguse seadmist. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.