Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Veibri tee 4 maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele ning lahendada Veibri tee maa-ala.

Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks suurustega 2000 m² ja 5173 m². Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Juurdepääs uuele ehituskrundile kavandatakse otse Veibri teelt. Hoonetele on ette nähtud ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Planeeringuga nähakse lisaks ette Veibri tee maa-ala laiendmaine 15 meetrini ja lahendatakse tee maa elemendid: 7 m laiuse sõidutee ja haljasribaga eraldatud 3 m laiune kergliiklustee. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringu on kooskõlastanud Päästeamet. Planeeringu lahenduse on heaks kiitnud Elektrilevi OÜ ja Tartu Veevärk AS. 

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu otsus

Planeeringulahenduse illustratsioon