Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu

Planeeringuga nähakse Uus-Teearu kinnistu osa-alale ette kolm uut üksikelamu maa krunti suurustega ligikaudu 3000-4000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku 300 m² ja kõrgusega 8,5 m põhihoone ja 5 m abihoone. Juurdepääsud ehituskruntidele on lahendatud otse Roobi teelt, mis on üldplaneeringus määratud avaliku kasutusega kohalikuks teeks. Kuni avaliku kasutuse tagamiseni on ette nähtud juurdepääs elamukruntidele lahendada servituudiga. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu otsus

Planeeringulahenduse illustratsioon:

vaade 1, vaade 2, vaade 3https://hendrikson.ee/maps/Uus-Teearu-DP/