Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on u 10 ha. Planeeringuga  kavandatakse 29 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti (kokku maks. 41 boksi) ja 3 korterelamu maa krunti (kokku maks. 135 korterit). Ligikaudu 9% ulatuses planeeritavast alast on kavandatud üldkasutatavaid maid. Juurdepääs elamualale on ette nähtud Peru tee kaudu. Planeeringualale on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon ja kaugküte. Detailplaneering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 11.01-09.02.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Vastuvõtmise otsus

Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu

Planeeringulahenduse illustratsioon

 

Kooskõlastused ja koostöö:

Maanteeamet

Terviseamet

Keskkonnaamet

Muinsuskaitseamet

Põllumajandusamet

Päästeamet

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

SW Energia OÜ

AS Emajõe Veevärk

 

Lisadokumendid:

Luunja aleviku liiklusuuringu aruanne

Planeeringu ruumilise ja sots. mõju analüüs

 

Varasemad menetlusdokumendid on leitavad siit.