Aktiivsed teated

« Tagasi

Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneering

Planeeringuala suurus on ca 4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist.

Otsus