Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Riigitee äärde on kavandatud kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Kehtestamise korraldus ja kehtestatud detailplaneering