Toetused

LUUNJA VALLAS MAKSTAVAD TOETUSED

Sotsiaaltoetusi makstakse Luunja vallas vastavalt vallavolikogu 25.01.2018 vastu võetud määrusele nr 2 sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse iga lapse sünni korral lapse vanemale või eestkostjale kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

Sünnitoetust makstakse  kolmes osas:

1)    toetuse I osa (makstakse pärast lapse sündi)

-       esimese ja teise lapse puhul 300 eurot,

-       kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot

 2) toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel)  150 eurot

 3) toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot

Mitmikute sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära.

Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus.

Aabitsatoetus

Aabitsatoetust 170 eurot makstakse esmakordselt I klassi õppima asuvale lapse vanemale, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel viimased kolm kuud Luunja vald.

Aabitsatoetuse saamiseks esitab lapse vanem või eestkostja hiljemalt jooksva õppeaasta 31. detsembriks avalduse vallavalitsusele.

Koolilõuna toetus põhikooli- ja keskkooliõpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.

Luunja Keskkooli ja Kavastu Algkool-Lasteaia õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus. 

Koolilõuna toetus kutsekooliõpilastele

Põhikooli baasil kutsekooli õppima asunutel on õigus taotleda koolilõuna kompenseerimist kuni 50  eurot kvartalis õppetöö perioodil. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis.

Töövihikute maksumuse kompenseerimine

Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda, kompenseeritakse töövihikute maksumus.

Sõidukompensatsioon kooliõpilastele

Kompenseeritakse avalduse alusel  kuupiletite maksumus linnalähedaste külade põhi- ja keskkooli õpilastele, kes  kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliinide busse. Avaldusele on oluline lisada kuludokumendid.

Alates 1. septembrist 2016 kompenseeritakse  ühistranspordi kasutamise maksumus vähekindlustatud peredest või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks ühistransporti, sh Tartu linnaliine.

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus vallavolikogu sotsiaalkomisjonile, millele on lisatud sõidukulu dokumendid.

Pensionäride juubelitoetus

Juubelitoetust makstakse eakatele inimestele, kelle elukoht on registreeritud viimased kuus kuud Luunja valda ning kelle tegelik elukoht on Luunja vallas  alljärgnevalt:

70. aasta juubeliks 40 eurot,

75. aasta juubeliks 45 eurot,

80. aasta juubeliks 50 eurot,

85. aasta juubeliks 55 eurot,

90. aasta juubeliks 60 eurot,

95. aasta juubeliks 65 eurot,

100. aasta juubeliks 130 eurot.

Juubelitoetust makstakse isikule sularahas või kantakse tema poolt esitatud arveldusarvele üldjuhul sünnipäeval või erandkorras kuni kolm tööpäeva enne või peale sünnipäeva.

Hooldjatoetus

Hooldajatoetust makstakse puudega täiskasvanute või laste hooldajale.

Hooldajatoetus on puudega inimese hoolduse korraldamisega seotud kulude osaline kompenseerimine ning hooldajatoetuse määramise eelduseks on puudega inimese hooldusvajaduse hindamine sotsiaaltöötaja poolt.

Sügava puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 40 eurot.

Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 20 eurot.

Puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 55 eurot.

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Luunja valla elaniku surma korral  450 eurot.

 

Erandkorras makstavad toetused

 

Erandkorras makstava toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos sissetulekut ja eluasmekulusid tõendavate dokumentidega vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul.


Lapsehoitueenuse ja Tartu linnas lasteaiakoha kasutamise toetuse taotlemise kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

 

 

Sotsiaalnõunik Kairit Pahk
Tel  741 7101
Vastuvõtuajad : T; R 9.00 - 16.00
e-mail  kairit@luunja.ee

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb