Lapsehoiuteenuse toetus

Vastavalt sotsiaaltoetuste maksmise korrale Luunja vallas

makstakse lapsehoiuteenuse toetust eelkooliealise lapse lapsehoiu eest lapsehoiuteenuse osutajale tema poolt esitatud arve alusel, kui laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetelLuunja valla elanik, lapse lähipiirkonna lasteaias puudub vaba lasteaiakoht ja laps on pooleteise kuni seitsme aastane, on lapsevanemal õigus taotleda toetust koha eest tasumisel.


Lapsehoiuteenuse toetuse suurus koosneb lapsehoiuteenuse maksumusest ja toiduraha kompensatsioonist, mis ületab teeninduspiirkonna lasteaia toidukorra maksumuse, kuid ei tohi olla suurem kui elukohajärgse lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus.


Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele taotlus. 
Taotlusele lisatakse: 
 1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia (esmakordsel taotlemisel);
 2) lapse sünnitunnistuse koopia (esmakordsel taotlemisel);
 3) lapsehoiuteenuse osutaja tegevusloa koopia ja teenuste hinnakiri.


Toetus lapsehoiuteenuse ja lasteaiakoha kasutamisel

 

Lasteaiakoha kasutamise toetust makstakse Tartu linna munitsipaallasteaias

lasteaiakohta kasutava lapse vanemale Tartu linna ja Luunja valla poolt kehtestatud

kohamaksumuste vahe ulatuses igakuiselt lapsevanema ühekordse sellekohase taotluse

ja vallavalitsuse korralduse alusel.

Lapsehoiuteenuse kasutamise toetust makstakse, kui lapsehoiuteenuse maksumus ületab

lähipiirkonna lasteaia kohamaksumuse ja toiduraha, kuid mitte rohkem, kui on

lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus.
Vastavalt Tartu linnaga sõlmitud lepingule saavad meie valla lapsed kasutada vabu kohti Tartu lasteaias Mõmmik. Mõmmikus käivate lastega sõlmib kohakasutuslepingu Luunja vallavalitsus ja arved esitab samuti Luunja vald.

Rohkem teavet saab valla kodulehelt http://luunja.ee/sotsiaaltoo-tervishoid/toetused ja haridusnõunikult, tel 5661 2583 ning e-post kadi@luunja.ee.

 

Kadi Saarso

haridusnõunik
Määrus Luunja valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamise kohta.

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb