Sotsiaalhoolekanne Luunja vallas

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks, samuti sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:

  • inimõiguste järgimine
  • isiku vastutus enda ja oma perekonna toimetuleku eest 
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja tema perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad 
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

Sotsiaalhoolekanne juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Luunja Vallavolikogu määrustest ja otsustest, Luunja Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning teistest õigusaktidest.

Sotsiaaltoetusi makstakse Luunja vallas vastavalt vallavolikogu 25.01.2018 vastu võetud määrusele nr 2 sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas.

Sotsiaal- ja toimetulekutoetuste taotlemine