Avalikud menetlused

« Tagasi

Projekteerimistingimuste kinnitamine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/02943. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 24.07.2008 otsusega nr 9-6.1 kehtestatud Oja maaüksuse detailplaneeringu lahenduses, positsioonil nr 9, kavandatud üksikelamu kõrgust, suurendades seda 7 % ulatuses ning täpsustada projekteeritava üksikelamu katusekallet. Taotluses esitatud ettepaneku kohaselt soovitakse kasutada madalatel hooneosadel, vintskapil ja varikatustel 0-30 kraadise kaldega katust, arvestades, et arhitektuuris jääb domineerivaks 45 kraadine viilkatus. Kehtiva detailplaneeringuga kavandatud üksikelamu maksimaalne kõrgus on 8,0 meetrit ja lubatud katusekalle 30-45 kraadi.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Detailplaneeringus, positsioonil nr 9, kavandatud üksikelamu kõrguse suurendamine 7 % ulatuses, hoone madalatel osadel, vintskapil ja varikatustel 0-30 kraadise katusekalde kasutamine, ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Oja maaüksuse detailplaneeringu põhijoonisel ja seletuskirja punktides 3.4 ja 3.5.2 käsitletud positsioonil 9 kavandatava põhihoone (üksikelamu) kõrguse suurendamisega  7 % ulatuses ning projekteeritava üksikelamu madalatel osadel, vintskapil ja varikatustel 0-30 kraadise katuse kaldenurga kasutamisega.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 28.04 - 07.05.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)