Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja vallavalitsus algatas Päikesepargi kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/09679. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 61 kehtestatud Päikesepargi kinnistu detailplaneeringu lahenduses kajastatud päikesepaneelide võimsust, kaitstavate taimede säilitatavaid kasvualasid, piirdeaia paigutust ja päikesepargi taimestiku hooldusega seotud põhimõtteid.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Päikesepargi detailplaneeringu lahenduses on kavandatud 265 kuni 270 W võimsusega, kokku ca 190 000 paneeli paigaldamine (2017 aastal levinumad päikesepaneelid), päikeseelektrijaama koguvõimsusega ca 50 MWp.

Tehnoloogia arenemisega seotult on käesoleval ajal projekteerimisel aluseks võetud päikesepaneelid võimsusega 545 kuni 770 W ja seetõttu on võimalik kavandada ca 105 MWp võimsusega tootmisseadme rajamine. Maapinna efektiivsemaks kasutamiseks paigaldatakse paneelid 20-45 kraadiste kaldenurkadega ning reavahed algavad 4 meetrist.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Päikesepargi detailplaneeringus kajastatud päikesepaneelide asendamine võimsamatega, kaitstavate taimede kasvualade ning piirdeaia paigutuse ja taimestiku hooldusega seotud põhimõtete täpsustamine, ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu naabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 14. oktoobrist kuni 24. oktoobrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)