Kehtestatud DP                              KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD


Luunja Vallavolikogu kehtestas Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 3803 m². Planeeringuga nähakse ette kinnistu kolmeks krundiks jagamine. Olemasolev hoonestus säilib. Moodustatakse 1 uus elamukrunt suurusega 1546 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Tani kinnistu sisse jääv kohalik Veibri tee on ette nähtud välja kruntida transpordimaaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

 

Otsus nr 46

Tani detailplaneering


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu.

Planeeringualale moodustatakse 4900 m² suurune elamukrunt. Krundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis

Evald


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Aasavälja kinnistu põhjapoolsesse osasse üksikelamu ja abihoonete rajamine. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/81

Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Kasesalu maaüksuse jagamine kuueks elamukrundiks. Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Veevarustus- ja kanalisatsioon lahendatakse ühisvõrkudest. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/83Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kikaste külas Kukemäe (43203:001:0030) maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse Kukemäe maaüksuse loodeosasse pereelamu maa krunt suurusega 8340 m², millele antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/79


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu. Luunja ja Tartu valla territooriumitele planeeritakse päikeseenergia tootmispark võimsusega orienteeruvalt 50 MW, kogupindalaga ligikaudu 140 ha, millest Muri külas asuvale Padriku maaüksusele jääb u. 21 ha. Planeeringuga nähakse ette tootmismaa krundi moodustamine. Krundile planeeritakse püstitada päikesepaneelid. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/80Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualale nähakse ette 23 üksikelamu maa krunti suurustega u. 1500-3000 m² ja puhkeotstarbeline üldmaa krunt suurusega 3369 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu.

Planeeringuga nähakse ette Remmelga maaüksusele ühe elamukrundi moodustamine suurusega 6653 m². Krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud väärtusliku põllumajandusmaa alt ja määrata elamumaaks ja liiklusmaaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Rasmuse maaüksusele nelja elamukrundi moodustamine suurustega ligikaudu 5000 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud väärtusliku põllumajandusmaa alt ja määrata elamumaa reservalaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/74Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Seletuskiri

Illustratsioon

Maakasutus

Tehnovõrgud


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale 7 pereelamu maa krundi moodustamine pindaladega vahemikus 1531– 3061 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonele. Detailplaneering teeb ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud tiheasustusalast. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/66


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale ühe 7557 m² suuruse elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/65


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Antsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale nelja elamukrundi moodustamine suurustega u 3000 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/67


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kavastu külas Kavastu puurkaevu detailplaneeringu. Planeeringu nähakse ette u 1,4 ha suuruse krundi moodustamine ja antakse ehitusõigus puurkaevu rajamise tarbeks Kavastu külas Kavastu aiamaade, Kavastu keskus 7, Kavastu keskus 5, Kavastu keskus 6, Kastani, Pärna, Sireli, Tiigi, Piiri ja Sõle maaüksuste vahelisele alale jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/64


Luunja Vallavolikogu on kehtestatud Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu

Volikogu otsus

 

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Maakasutus, kitsendused ja tehnovõrgud

Tuletõrjevee hüdrandi asukoht

Maakaabel joonis

Illustratsioon

Seletuskiri


Luunja Vallavolikogu on kehtestatud Lohkva külas Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Volikogu otsus


Situatsiooniskeem

Olemaolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

SeletuskiriLuunja Vallavolikogu on kehtestanud Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastusLohkva külas Viu maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a otsusega nr 18 on kehtestatud Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneering Lohkva külas

Luunja vallavolikogu 31.03.2016 otsus nr 18

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrkude joonis

Funktsionaalsed seosed

Teeehitus joonis

Illustreerivad joonis

SeletuskiriLohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneering

Luunja vallavolikogu 25.02.2016 otsus nr 13

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrkude joonis

Situatsiooniskeem

Funktsionaalsed seosed


Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneering 

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 36

Teade

Põhijoonis

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrgud

TabelSirgu külas Laane maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 38

Teade

Põhijoonis

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seosed


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiala detailplaneering

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 24

Teade

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Tehnovõrgud

Maakasutus

Seletuskiri


Kavastu külas Palmako ja Mesimummi maaüksuste osaala ning Kõrtsi ja Müürinurga maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Luunja vallavolikogu 28.08.2014 otsus nr 38

Asendiplaan

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Joonis 7

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklus- ja parkimiskorralduse skeem


Lohkva külas Marguse maaüksuse detailplaneering

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Maakasutus

Tehnojoonised

Seletuskiri

Illustratiivjoonis

 

Kavastu külas Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Joonis 1 Saare maaüksuse situatsiooniskeem 

Joonis 2 Saare maaüksuse olemasolev olukord

Joonis 3 Saare maaüksuse tehnojoonised

Joonis 4 Saare maaüksuse

Saare maaüksuse seletuskiri


Kabina külas Tamme maaüksuse detailplaneering

Teade 

Vallavalitsus 14.06.2012.a korraldus nr 124

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord


Rõõmu külas Kubja maaüksuse detailplaneering

Teade

Vallavalitsus 12.04.2012.a korraldus nr 78

Seletuskiri

Põhijoonis

Maakasutus

Illustratiivjoonis

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem


Luunja alevikus Uus tn 22, Uus tn 22a, Uus tn 24, Uus tn 26, Uus tn 28 ja Uus tn 30

maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Vallavalitsus 12.04.2012.a korraldus nr 79

Seletuskiri

Põhijoonis 

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis


Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneering

Teade

Situatsiooniskeem

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Üldplnaneeringu muudatusettepanek


Rõõmu külas Papli maaüksuse detailplaneering

Teade

Vallavalitsuse 25.08.2011.a. korraldus nr 152

Rõõmu külas Papli maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lähteseiskukohad

Seletuskiri

Maakasutus ja kitsendused

Illustratiivjoonis

Põhijoonis ja tehnovõrgud


Kakumetsa küla Reino maaüksuste lõunaosa detailplaneering

Teade

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis


Kabina külas Kruusaaugu ja Piiri maaüksuste detailplaneering 

Teade

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus


Luunja alevikus Koolmeistri tn 1 maaüksuse (43202:003:0033) ja lähiala detailplaneering

Seletuskiri

Kontaktvöönd

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Algatamise kuulutus

Vaade 1

Vaade 2

Vaade 3

Vaade 4

Vaade 5

Vaade 6

 

Lohkva külas Puupilli tee 5, 7, 9 ja 11 kruntide ninglähiala detailplaneering

Teade

Seletuskiri

Illustreeriv joonis

Põhijoonis

Maakasutus

Tehnovõrgud

Olemasolev olukord


Lohkva külas Lille ja Taimla maaüksuse detailplaneering

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis


Veibri külas Järvetaguse tee, Järvetaguse tee 1, Järvetaguse tee 2, Järvetaguse tee 3, Järvetaguse tee 4, Järvetaguse tee 5, Järvetaguse tee 6, Järvetaguse tee 7, Järvetaguse tee 8, Järvetaguse tee 9, Järvetaguse tee 10 maaüksuste detailplaneering 
Seletuskiri
Põhijoonis
Maakasutus
Tehnovõrgud
Illustreeriv joonis


Lohkva külas Väikesejärve maaüksuse detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Maakasutus
Tehnovõrgud
Tehnovõrgud 2
Situatsioonskeem
Illustreeriv joonis


Rõõmu külas Männi maaüksuse lõunaosa detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Tehnovõrgud
Situatsioonskeem
Illustreeriv joonis


VÄIKELOHKVA MAAÜKSUSE JA SELLE LÄHIALA NING NÕLVAKU TN 1, NÕLVAKU TN 2, NÕLVAKU TN T17 JA NÕLVAKU TN 19 KRUNTIDE DETAILPLANEERING:
Väikelohkva ja lähiala detailplaneering
Väikelohkva põhijoonis
Väikelohkva tehnojoonis
Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis nr 1
Illustreeriv joonis nr 2
Illustreeriv joonis nr 3
Illustreeriv joonis nr 4
Illustreeriv joonis nr 5
Illustreeriv joonis nr 6
Illustreeriv joonis nr 7


Kakumetsa külas Silgo maaüksuse (43201:002:0064) ja lähiala detailplaneering

Kakumetsa külas Silgo maaüksuse (43201:002:0064) ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade
Seletuskiri
Illustreeriv joonis
Tehnovõrgud
Olemasolev olukord
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Liitumine tehnovõrkudega
Üldplaneeringu ehitusõiguse muutmiseettepanek
Üldplaneeringu maakasutus muutmiseettepanek


Ojasilla kinnistu detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis
Tehnovõrgud
Seletuskiri
Olemasolev olukord
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Elektrikaabli ühendus


Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tehnovõrgud
Seletuskiri


Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Maakasutus
Põhijoonis
Illustreeriv joonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
Seletuskiri


Välja maaüksuse detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest

Põhijoonis
Illustreeriv joonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
Seletuskiri


Luunja aleviku puhkeala detailplaneering
Teade Luunja aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamisest

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis
Põhijoonis
Seletuskiri
Seosed
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud


OJA kinnistu detailplaneering

  
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb