Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 


Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse seni hoonestamata ühiskondlike ehitiste maa kinnistule teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa krunt suurusega 16 029 m², millele on ette nähtud lasteaia rajamine. Lasteaia krundile antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks, ehitisealuse pindalaga kokku kuni 3000 m², kõrgusega kuni 12 m. Riigi tee äärde planeeritakse kergliiklustee. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Korraldus nr 400

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

___________________________________________________________________________________

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 7. detsembriks k.a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee

 

Detailplaneeringu eelnõu:

Situatsiooniskeem

Asendiplaan

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrkude lahendus

Maakasutus ja kitsendused

Seletuskiri

 

Lisad:

Luunja Vallavolikogu otsus 29. september 2016. a nr 73

Luunja Vallavolikogu otsus 30. august 2018. a nr 43

Päästeameti kooskõlastus

AS Tartu Veevärk koostöö koopia

Elektrilevi OÜ koostöö

Tartu Keskkatlamaja koostöö koopia

Telia koostöö
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD


Hetkel ei ole ühtegi planeeringut avalikul väljapanekul.
AVALIKUD ARUTELUD - hetkel ei ole ühtegi aktuaalset arutelu

 

Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.10. k.a kell 1730 Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja).


UUS! AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse korraldus 2018 nr 337

 

LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU EELNÕU:

Seletuskiri

Situatsioonisekeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU JUURDE KUULUVAD LISAD:

 

Kooskõlastused:

Terviseamet

Maanteeamet

Päästeamet

Muinsuskaitseamet


Koostöö ja arvamused

Tartu Veevärk AS

Elektrilevi OÜ

Elaring AS

Telia Eesti AS

AS Tartu Keskkatlamaja
Gaasivõrgud AS


Laekunud arvamuste koond

 

Muud detailplaneeringu lisadokumendid

Mürahinnang

Täiendav mürahinnang

Muinsuskaitse eritingimused

Eritingimuste kooskõlastus

Planeeringu illustratsioon

 

Volikogu otsus 2017 nr 42

Volikogu otsus 2018 nr 44

Volikogu otsus 2018 nr 45

_____________________________________________________________________________________

Kabina karjääri detailplaneeringu koostamise avalik arutelu toimub 5. nov kell 17:00 Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja). 

5. novembril 2018 kell 17.00 toimub Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala (endise Kabina karjääri piirkonna) detailplaneeringu koostamise avalik arutelu info ja ideede kogumiseks.

Endise Kabina karjääri piirkonna tuleviku kavandamiseks on Luunja Vallavolikogu algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, mille eesmärk on kaaluda võimalusi alale avaliku puhkeala ja elamukruntide kavandamiseks. Kutsume huvilisi kaasa mõtlema planeeringu sisu väljatöötamisel, et avalikud huvid jõuaksid planeeringu koostamise protsessi juba varases staadiumis.

 

Täpsem info:  Luunja Vallavalitsuse planeeringute nõunik Evelin Karjus, tel.: 7417217, e-post  evelin@luunja.ee.

 

Luunja vallavolikogu otsusMUUD PLANEERINGU TEATEDLuunja Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 44 on muudetud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri ja vastavalt sellele täpsustatud ka detailplaneeringu nimetust.

 

Otsus nr 44

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu muutis Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärki.

Detailplaneeringu koostamise käigus on loobutud esialgsest plaanist rajada kinnistule metallitööstushoone ja selgunud on vajadus mitte nii kitsalt piiritleda detailplaneeringualal kavandatud tootmistegevust. Seoses sellega on Luunja Vallavolikogu 29.09.2016. a otsuse nr 73 punkti 1 muudetud ja sõnastatud järgmiselt: „Algatada Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks olulise keskkonnamõjuta tööstus- ja laohoone rajamiseks“. 


Otsus nr 43


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb