Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja vallavalitsus ootab Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 14. aprilliks 2019. a. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Lähteseisukohtade eelnõu

KSH eelhinnang


_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on jätnud kehtestamata „Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu“ Lillevälja tee 20 alal reserveeritud elamumaa 50%, üldmaa 50% lahendusega. 

Seoses sellega on Luunja Vallavolikogu tunnistanud kehtetuks ka Luunja Vallavolikogu 16.02.2017. a määruse nr 8 „Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine“ paragrahvi 2. Üldplaneeringu kehtestamata jätmisega tuleb maa-alale koostada uus üldplaneering.


Luunja Vallavolikogu määrus nr 11
Luunja Vallavolikogu määrus nr 12AVALIKUD VÄLJAPANEKUDLuunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks olulise keskkonnamõjuta tööstus- ja laohoone rajamiseks. Planeeringuala suurus on 3331 m². Detailplaneeringu eelnõu näeb ette kinnistul olemasoleva hoone lammutamise ja määrab ehitusõigus uue tootmis- või laohoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 1600 m² ja kõrgusega kuni 10 m maapinnast. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 19.03-01.04 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

 

Vallavolikogu otsus 

 

LOHKVA KÜLAS SOOJUSE TEE 12 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU EELNÕU:

Seletuskiri

Situatsioonisekeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus ja kitsendused

 

LOHKVA KÜLAS SOOJUSE TEE 12 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU JUURDE KUULUVAD LISAD:

 

Päästeameti kooskõlastus

 

Koostöö ja arvamused:

AS Tartu Veevärk

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

AS Tartu Keskkatlamaja

 

Ago Nigul arvamus

 

Illustratsioon MUUD DP TEATED


Luunja vallavalitsus on lõpetanud Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste detailplaneeringu menetluse Ridaküla tee 5 maaüksuse osas.

Luunja vallavalitsus teeb detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsuse Ridaküla tee 5 kinnistul põhjusel, et kinnistu omanik on esitanud avalduse detailplaneeringu lõpetamiseks ning projekteerimistingimuste väljastamiseks Ridaküla tee 5 kinnistule olemasoleva hoonestuse vahele ühe üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamine Tuleviku tee 8 maaüksusele jätkub.


Luunja vallavalitsuse korraldus nr 68

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on lõpetanud Lohkva külas Sengo maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning algatanud Sengo (43201:001:0365) maaüksusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringuala suurus on 6,1 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamute, korterelamute ja ärihoonete püstitamiseks. Ärihoonete kavandamine üle 25 % planeeringualast läheb vastuollu üldplaneeringuga. Vajalik on teostada mürahinnang ja koostada muinsuskaitse eritingimused. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist.


Luunja vallavolikogu otsus nr 1 2019


Luunja vallavalitsus ootab detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 20. märtsiks 2019. a. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Sengo maaüksuse DP lähteseisukohtade eelnõu

Sengo maaüksuse DP eskiisjoonis

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on lõpetanud Veibri külas Ilvese, Karu, Rebase ja Karu tee maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning algatanud Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksustel uue detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurus on 7,7 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksik- ja kaksikelamute, sadama ja puhkeala rajamiseks. Sadama kavandamisega kaasneva veekogu süvendamise puhul on tegemist keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustusliku tegevusega. Planeeringu koostamise korraldaja on Luunja vallavalitsus, kehtestaja Luunja vallavolikogu, koostaja ei ole algatamisel teada. 


Luunja vallavolikogu otsus nr 2 2019

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Pilka külas Supsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise menetluse.

Planeering on algatatud eesmärgiga kaaluda Supsi maaüksusele üksikelamute, abihoonete ja hoolekandeasutuse püstitamist ning maa sihtotstarbe muutmist. Planeeringust huvitatud isik on loobunud soovist rajada maa-alale kompaktne elurajoon ja hoolekandeasustus.

 

Luunja vallavalituse korraldus 19.12.2018 nr 463

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks.

  Otsus nr 60

  _____________________________________________________________________________________

  Luunja Vallavolikogu on algatanud Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala kinnistutele mõlemale kahe uue elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele.

  Üldplaneeringu kohaselt on tegemist väärtusliku põllumaaga, kus on uute kruntide moodustamine keelatud. Elamukruntide moodustamine väärtuslikule põllumaale läheb vastuollu Luunja valla üldplaneeringuga, mistõttu taotletakse detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmist.


  Otsus nr 61

  KSH eelhinnang

  _____________________________________________________________________________________


  Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse seni hoonestamata ühiskondlike ehitiste maa kinnistule teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa krunt suurusega 16 029 m², millele on ette nähtud lasteaia rajamine. Lasteaia krundile antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks, ehitisealuse pindalaga kokku kuni 3000 m², kõrgusega kuni 12 m. Riigi tee äärde planeeritakse kergliiklustee. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

  Korraldus nr 400

  Seletuskiri

  Situatsiooniskeem

  Olemasolev olukord

  Funktsionaalsed seosed

  Põhijoonis

  Tehnovõrkude joonis

  ___________________________________________________________________________________

  Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 7. detsembriks k.a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee

   

  Detailplaneeringu eelnõu:

  Situatsiooniskeem

  Asendiplaan

  Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

  Põhijoonis

  Tehnovõrkude lahendus

  Maakasutus ja kitsendused

  Seletuskiri

   

  Lisad:

  Luunja Vallavolikogu otsus 29. september 2016. a nr 73

  Luunja Vallavolikogu otsus 30. august 2018. a nr 43

  Päästeameti kooskõlastus

  AS Tartu Veevärk koostöö koopia

  Elektrilevi OÜ koostöö

  Tartu Keskkatlamaja koostöö koopia

  Telia koostöö
  AVALIKUD ARUTELUD - hetkel ei ole ühtegi aktuaalset arutelu

   

  Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.10. k.a kell 1730 Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja).


  UUS! AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL

   

  Vallavalitsuse korraldus 2018 nr 337

   

  LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU EELNÕU:

  Seletuskiri

  Situatsioonisekeem

  Olemasolev olukord

  Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

  Põhijoonis

  Tehnovõrgud

   

  LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU JUURDE KUULUVAD LISAD:

   

  Kooskõlastused:

  Terviseamet

  Maanteeamet

  Päästeamet

  Muinsuskaitseamet


  Koostöö ja arvamused

  Tartu Veevärk AS

  Elektrilevi OÜ

  Elaring AS

  Telia Eesti AS

  AS Tartu Keskkatlamaja
  Gaasivõrgud AS


  Laekunud arvamuste koond

   

  Muud detailplaneeringu lisadokumendid

  Mürahinnang

  Täiendav mürahinnang

  Muinsuskaitse eritingimused

  Eritingimuste kooskõlastus

  Planeeringu illustratsioon

   

  Volikogu otsus 2017 nr 42

  Volikogu otsus 2018 nr 44

  Volikogu otsus 2018 nr 45

  _____________________________________________________________________________________

  Kabina karjääri detailplaneeringu koostamise avalik arutelu toimub 5. nov kell 17:00 Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja). 

  5. novembril 2018 kell 17.00 toimub Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala (endise Kabina karjääri piirkonna) detailplaneeringu koostamise avalik arutelu info ja ideede kogumiseks.

  Endise Kabina karjääri piirkonna tuleviku kavandamiseks on Luunja Vallavolikogu algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, mille eesmärk on kaaluda võimalusi alale avaliku puhkeala ja elamukruntide kavandamiseks. Kutsume huvilisi kaasa mõtlema planeeringu sisu väljatöötamisel, et avalikud huvid jõuaksid planeeringu koostamise protsessi juba varases staadiumis.

   

  Täpsem info:  Luunja Vallavalitsuse planeeringute nõunik Evelin Karjus, tel.: 7417217, e-post  evelin@luunja.ee.

   

  Luunja vallavolikogu otsus


  UUS! 05.11.2018 ümarlaua PROTOKOLL

  MUUD PLANEERINGU TEATED  Luunja Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 44 on muudetud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri ja vastavalt sellele täpsustatud ka detailplaneeringu nimetust.

   

  Otsus nr 44

  _____________________________________________________________________________________


  Luunja Vallavolikogu muutis Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärki.

  Detailplaneeringu koostamise käigus on loobutud esialgsest plaanist rajada kinnistule metallitööstushoone ja selgunud on vajadus mitte nii kitsalt piiritleda detailplaneeringualal kavandatud tootmistegevust. Seoses sellega on Luunja Vallavolikogu 29.09.2016. a otsuse nr 73 punkti 1 muudetud ja sõnastatud järgmiselt: „Algatada Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks olulise keskkonnamõjuta tööstus- ja laohoone rajamiseks“. 


  Otsus nr 43


  Luunja Vallavalitsus
  Puiestee 14
  Luunja alevik
  Tartu maakond

  tel +372 741 7319
  faks +372 741 7398
  e-post: luunjavv@luunja.ee
  Copyright © Luunja vald 2011
  MWeb