Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneering

 

Luunja valla Veibri küla asuva Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta kolm kirjalikku avaldust arvamustega. Avaliku arutelu tulemusel jäid esitatud vastuväited ja ettepanekud üles. Avalikustamise käigus ei leitud kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei jõutud kokkuleppele.

Menetlusetapp lõppenud! Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 46).Planeeringuala hõlmab Veibri külas Tilia (43201:001:1714) maaüksust suurusega  11,39 ha. Planeeringulahendus näeb ette 58 üksikelamu maa krundi moodustamise suurustega vahemikus 1500-2102 m². Lisaks planeeritakse krundid vajaliku taristu jaoks ja avalik üldmaa. Elamukrundile on antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja olenevalt krundi suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamiseks, planeeringualale on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning sademeveekanalisatsioon. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on u. 12 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.