Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on u 3,4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-alale üksikelamu maa kruntide ja üldkasutatava haljasala kavandamiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning planeeringute infosüsteemis Evald.

Luunja vallavalitsus on lõpetanud Teile kuuluva kinnisasja naabruses Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste detailplaneeringu menetluse Tuleviku tee 8 maaüksuse osas ning tunnistanud kehtetuks Luunja Vallavolikogu 23.11.2016 otsuse nr 92 „Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine". Luunja vallavalitsus teeb detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsuse Tuleviku tee 8 kinnistul põhjusel, et kinnistu omanik on esitanud avalduse detailplaneeringu lõpetamiseks.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.