Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi ühe täiendava üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringuga kavandatakse üldplaneeringu muutmist.

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähtetingimused

 

Ettepanekute küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 18. veebruar k.a.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.