Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneering (korrektuur)

Kehtestamine

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu. Planeeringuga suurendatakse Veibri külas asuvate üksikelamu maa kruntide Jõeharu tee 1 kuni Jõeharu tee 11 ja Jõeharu põik 1 kuni Jõeharu põik 19 lubatud suurimat ehitisealust pindala 10-15-lt %-lt 20-le %-le ning suurendatakse hoonetusalasid. Elamukruntidele on antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja olenevalt krundi suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Avalik väljapanek

Luunja valla Veibri küla asuva Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik avaldus arvamustega. Avaliku arutelu tulemusel jäid esitatud vastuväited ja ettepanekud üles. Avalikustamise käigus ei leitud kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei jõutud kokkuleppele.

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse (vt vallavolikogu 22.08.19 otsust nr 47). Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha. Planeeringuala hõlmab varemplaneeritud 23 üksikelamu maa krunti ja juurdepääsutänavate võrku. Krundi lubatud suurimat ehitisealust pindala suurendatakse 10-15-lt %-lt 20-le %-le ning suurendatakse hoonetusalasid. Planeeringu tekstis ja joonistel kajastatud planeeringulahendus muus osas tuleneb Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringust ning see osa ei kuulu arutluse alla ega ole vaidlustatav. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad: 

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.