Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksusele ja lähialale detailplaneeringu ning otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.  Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi kinnistule auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Ettepanekute küsimine

Luunja vallavalitsus kaalub üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksusele ja lähialale eesmärgiga kaaluda võimalusi Soojuse põik 2 kinnistule auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamiseks (08.03.2020)

Vastavalt PlanS § 81 lg 1 saab esitada ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtadele. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 08.04.2021.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.